الهی                                                                                     

الهی به مستان میخانه ات              به عقل آفرینان دیوانه ات

به رندان سر مست آگاه دل            که هرگز نرفتند جز راه دل

به انده پرستان بی پا و سر               به شادی فروشان بی شور و شر

که از کثرت خلق تنگ آمدم            به هر جا شدم ،سر به سنگ آمدم

بیا تا سری در سر خم کنیم             من و تو ، تو ومن ، همه گم کنیم

بیایید تا جمله مستان شویم             ز مجموع هستی پریشان شویم

بگرییم یک دم چو باران به هم          که اینک فتادیم ، یاران ز هم

جهان منزل راحت اندیش نیست          ازل تا ابد ، یک نفس بیش نیست

سراسر جهان گیرم از تو است بس          چه می خواهی آخر از این یک نفس

از این دین به  دنیا فروشان مباش              به جز بنده ی ژنده پوشان مباش

برون ها سفید و درون ها سیاه                فغان از چنین زندگی آه آه

همه  سر برون کرده از جیب هم               هنرمند گردیده در عیب هم

خروشیم بر هم چو شیر و پلنگ                 همه آشتی های بدتر ز جنگ

گدایی کن و پادشاهی ببین                      رها کن خودی و خدایی ببین

« رضی » روز محشر علی ساقی است          مکن ترک می تا نفس باقی است

                                                رضی الدین آرتیمانی ، شاعر و عارف قرن دهم و یازدهم

 

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 18:39 |
       بسم الله الرحمان الرحیم                                

                 نمونه سؤالات انشای سوم از فصل اول تا آخر فصل چهار

1-    آرایه ی بیت زیر را بنویسید . این بیت نتیجه گیری از کدام داستان است ؟ خلاصه ی آن را در چند سطر بنویسید . 

                   مِهر ابله مهر خرس آمد یقین           کینِ او مهر است و مهرِ اوست کین 

2-    مفهوم و پیام ضرب المثل زیر را در یک بند توضیح دهید ..

              پسر نوح با بدان بنشست         خاندان نبوتش گم شد

3-   جمله های زیر با دو گونه نشانه گذاری ، دو گونه خوانده و معنا می شوند . جمله ها را به دو شکل بخوانید و تفاوت معنا را در هر یک توضیح دهید .

          الف ) بخشش لازم نیست اعدامش کنید                       ب) برو درس بخوان مثل پدرت بیسواد نباش

     پ ) پس فردا به دیدارت می آیم ، منتظرم باش                ت) نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر

      ث) نه همین لباس زیباست نشان آدمیت                       ج) این جا آشپز خانه دارد

      چ) از در بخشندگی و بنده نوازی         مرغ هوا را نصیب ماهی دریا

      ح) ما همه کار می کنیم تا بتوانیم زندگی سعادت مندی داشته باشیم

      خ) پدرم هر روز نامه ای می خواند تا سرش را گرم کند .

    4- تخیل شاعران را در ابیات زیر توضیح دهید .

الف ) نکته ای کان جَست ناگه از زبان       هم چون تیری دان که جست آن از کمان

ب) ابر هزار پاره بگیرد ستیغ کوه            چون لشکری که رو به سوی دشمن آورد

5- داستان زیر گفت و گوی مور با پروانه است . ابتدا آن را خوب بخوانید ؛ سپس آن را نقد کنید . به نظر شما آیا پروانه طرز فکر خوبی دارد ؟ قالب شعر را فراموش نکنید .

           شنیدم مــــور با پروانه روزی                 چنیــــــــن می گفت هنگام تَموزی ( تابستان یا زمان گرما ) 

           چرا دائم تو اندر عیش و نوشی               دمـــــــــی در کار فردا می نکوشی

          گهی اندر هـــوا گه در زمینی                  از ایـــــــن گُل بر گُل دیگر نشینی

          نه آخر روزها در پیش داری                  ز بعــــــــد نوش ها هم نیش داری

          به پاسخ گفت پروانه به صد ناز               چـــــــــــرا باید به غم باشیم دمساز

         تو هم زین پس چو من آزاده می باش            برای عیش و نوش  آماده می باش

        هم از رفتار من این نکته آموز                  غم فردا نشاید خورد امــــــــروز            ( مترجم همایون )   

6 - نوشته ی زیر را با توجه به فضا سازی آن به پایان ببرید .

        تب شدیدی داشت و راه امام زاده داود سخت . خورشید آرام آرام در پشت کوه ها فرو می رفت نسیم سردی می وزید ، صدای مهیب باد با صدای ناله ی پیرزن در هم می آمیخت . صورتش عرق کرده بود ، رنگش مثل گچ سفید شده بود و ...

7- یکی از خاطرات دوران کودکی خود را به یاد آورید و آن را بنویسید .

8- با استفاده از افعال ساده به جای افعال مرکّب و طولانی ، عبارات زیر را خلاصه کنید .

مثال : معلم با دیدن انشای حسین او را مورد ستایش قرار داد .  

                                                     سُتود

الف ) سعدی گلستان را در سال 656 به رشته ی تحریر کشید

ب) دیروز به اتفاق حسن یک جفت کفش خریداری کردم

پ) سعید در مسابقات استانی مقام اول را به خود اختصاص داد

ت) مورد استعمال قرار دادن سیگار در اماکن عمومی یک عمل خلاف اخلاقی است

ث) معلم انشا شیوه های جدید خود را به مورد اجرا قرار داد

9- برای کلمات و اصطلاحات عامیانه ی زیر معادل مناسب بنویسید ..

     روده دراز                    الکی              تنگ غروب      خُل         پرت و پلا           هول هولکی

10- نامه ای به مدیر مدرسه بنویسید و از ایشان درخواست کنید چند کتاب مرجع مانند فرهنگ نامه و اطلس برای مدرسه تهیه کند .( اصول نامه نگاری را رعایت کنید . )

11- معنی و مفهوم هر بیت یا عبارت را در یک سطر به طور روان و ساده بنویسید .

     الف ) آن که هفت اقلیم عالم را نهاد       هر کسی را آنچه لایق بود داد

     ب) نداند به جز ذات پروردگار      که فردا چه بازی کند روزگار

     پ) چون توانستم ندانستم چه سود     چون که دانستم توانستن نبود

     ت) تو هرگز رسیدی به فریاد کس ؟    که می خواهی امروز فریاد رس ؟

12- ابیات زیر را مطابق ترتیب اجزای جمله بنویسید .

       الف ) چو از آشتی شادی آید به چنگ              خردمند هرگز نکوشد به جنگ

       ب) تشبیه روی خوبت دیشب به ماه کردم          تو خوبتر ز ماهی من اشتباه کردم

       ج) چو عضوی به درد آورد روزگار                    دگر عضوها را نماند قرار

       د) گشت غمناک دل و جان عقاب                  چو از او دورشد ایام شباب

13- آرایه یا آرایه های هر بیت یا عبارت را معلوم کنید .

      الف ) کاش می شد سرنوشت را از سر نوشت

      ب) بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران      کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

      ج) بدین زودی ندانستم که ما را      سفر باشد به عاجل یا آجل

      د) حسد هم چون مگس است که همه جای بدن سالم را رها می کند و بر روی زخم های آن می نشیند .

14- یک نمونه مونولوگ ( گفت و گوی درونی ) بنویسید و این واژه ها را در آن به کار ببرید .

      ( زنگ ادبیات , معلم ، دفتر انشا )

15- با واژه های زیر جمله بسازید .

     الف ) انرژی هسته ای ( جمله ی پرسشی )

       ب) حقوق بشر ( جمله ی طنز آمیز )

16- در شعر زیر چه باعث شده است که « زاغ »  با « لک لک » با هم بِدَوند

       آن حکیمی گفت دیدم در تکی               می دویدی زاغ با یک لک لکی

       در عجب ماندم بجُستم حالشان              تا چه قدر مشترک یابم نشان

       چون شدم نزدیک ، من حیران و دنگ       خود بدیدم هر دوان بودند لنگ

17- با واژه ها ی « چراغ » و « دانش » یک تشبیه بنویسید و ارکان آن را مشخص کنید .

18- برای هر یک از واژه های « درس » و « زمستان » یک شبکه ی معنایی بسازید .

19- عبارت زیر را نقد کنید .

          دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز

20- جملات زیر را به نثر امروزی بنویسید

    الف ) مرا هیچ تدبیر موافق تر از صلح گربه نیست

    ب) و اجل نامده ، مردم را حسد بکشد

21- جمله های زیر را کامل کنید .

   الف ) وقتی آماده ی خواندن نماز می شوم..........

   ب) خدایا ، تو را دوست دارم و.........

22- به نظر شما آیا ساخت واژه های زیر درست است ؟ چرا ؟

       کفّاش            میادین           نزاکت            ممهور            مُکلّا               سوبله

23- کلمات زیر از نظر نگارشی درست نیستند . صحیح آنها را بنویسید .

      علاقمند          نرده ی خانه امان         آشفته گی                 پرندهها           بارانی یمان    بیاندیش

24- به جای مصدر ، فعل مناسب قرار دهید .

الف ) هر انسانی حقِّ زندگی ( داشتن ) و هیچ کس ( توانستن ) حقّ افراد انسانی را ضایع ( کردن ) مردم اگر به این موضوع آگاهی ( داشتن ) به حقوق خود ( قانع )

ب) کاروان بشری راه خود را ( پیمودن ) و قافله تمدن به سرعت ( گذشتن ) من وتو نیز در این قافله ( بودن )

25- اشکال هر جمله را بنویسید .

الف ) دیروز در جلسه ای شرکت و به خانه بازگشتم

 ب) لازم است یکایک کارمندان نامه ها را نوشته و آن را تحویل بگیری و به دبیر خانه بفرستی

پ) شما را دعوت می کنیم به تماشای این فیلم بنشینید

ت) این نکته توسط یکی از حاضران گفته شد

ث) این نامه به همراه گزارشی که دیروز تنظیم شده بود را برای شما می فرستم.

                          نمونه ی دیگر امتحان انشای سوم برای نوبت اول

1- دقت در انتخاب نام و عنوانی زیبا و کوتاه و مناسب در نگارش انشا ضروری است .  درست        نادرست

2- اغلب نیایش ها ، مناجات و مرثیه ها از نوع « دیالوگ » هستند .  درست       نادرست

3- هر شبکه ی معنایی از چندین مجموعه ..................... تشکیل می شود .

4- اگر یک اثر ادبی را نقد کنیم به آن ......................... می گویند .

5- سه ویژگی یک متن حذاب و زیبا را بنویسید .

6- در متن ادبی برای زیبا و آراسته کردن سخن از چه عناصری استفاده می کنیم ؟ ( سه مورد )

7- سه مرحله ی اصلی کار پژوهشی را نام ببرید .

8- برای هر یک از واژه های زیر شبکه ی معنایی بسازید .             آسمان            باران

9- شکل دوم هر یک از واژه های زیر را بنویسید و با هر یک از آنها جمله ای زیبا بسازید .

     آینه                     هوشیار

10- نمونه ای از گفت و گو با خود ( مونولوگ ) را در سه سطر بنویسید .

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 18:36 |
سؤالات تستی فصل اول ، فارسی سوم

 1- گزاره از اجزایی تشکیل می شود که .................. جزءِ اصلی آن است .

             1- نهاد                  2- مفعول                        3- فعل                           4- متمّم

2- در مصراع « چو عضوی به درد آورد روزگار » نهاد کدام است ؟          1- روزگار         2- عضو    3- درد    4- نهاد ندارد

3- کدام کلمه با « متعال » هم خانواده نیست ؟             1- تعالی                2- علی        3- عالی                    4- متعادل

4- کدام کلمه با « مشتاق » هم خانواده است ؟              1- شوق      2- مشقّت    3- شقایق                4- مشق

5- کدام لغت ، غلط معنی شده است ؟  1- طنین : آواز ، صدا            2- حکمت : حکیم3- آبشخور : سرچشمه       4- نصرت : یاری

6- کدام جمع مکسّر نیست ؟            1- وصایا                 2- اصحاب                       3- اندام              4- اعضا

7- کدام کلمه ، فعل است ؟

       1- رفتن           2- فردا               3- دیدار             4- برویم

8- به واژه هایی که توضیحی در باره ی کلمه ای دیگر می دهد و یکی از ویژگی های آن را بیان می کند ............... می گویند .                1- صفت             2- ضمیر     3- اسم                           4- قید

9- کدام گزینه برای جای خالی این عبارت مناسب است ؟       .................. بیش تر به مدح و ستایش و توصیف طبیعت می پردازد »

      1- غزل 2- مثنوی            3- قصیده            4- قطعه

10- مجموعه شعر « آینه های ناگهان » از کیست ؟

           1- سید حسن حسینی                        2- قیصر امین پور  3- سلمان هراتی               4- مهدی اخوان ثالث

11- کدام یک صفت برتر نیست ؟           1- شجاع تر       2- خراب تر                     3- جالب تر         4- کبوتر

12- قالب های « غزل » و « قصیده » در چه مواردی با هم اختلاف دارند ؟

         1- در موضوع و قافیه                 2- در موضوع و تعداد ابیات  3- در قافیه و تعداد ابیات       4- در قافیه و وزن

13- آرایه ی کدام مصراع غلط آمده است ؟

          1- موج های پریشان تو را می شناسند : تشخیص

          2- مرا جذب آیین آیینه کرد : جناس

          3- هلا ، روز و شب فانی چشم تو : تضاد

          4- کاش من هم عبور تو را دیده بودم : تشبیه

14- بیت زیر در مورد کیست ؟      « اینک ای خوب ، فصل غریبی سر آمد            چون تمام غریبان تو را می شناسند

                1- امام رضا ( ع )                          2- امام حسین ( ع )          3- امام خمینی ( ره )         4- امام حسن ( ع )

15- کدام واژه ، صفت نیست ؟        1- پاک تر                 2- گلزار              3- خروشان                     4- نیکوکارترین

16- مفرد کدام کلمه غلط آمده است ؟

         1- اصحاب : صاحب                  2- عُشّاق : عاشق  3- شهدا : شهید               4- معارج : عروج

17- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟         1- تدائی                         2- آغوش            3- سلاله                4- حسرت

18- در کدام عبارت حذف فعل صورت نگرفته است ؟

             1- رفتم که او را ببینم اما نتوانستم                                2- دوستم را دیدم که کتاب می خواند

             3- هم کتاب قصه داشت هم کتاب درسی                       4- هم اهل ورزش است هم اهل مطالعه

19- کدام واژه به معنی « پیوسته » است ؟               1- ملهق                     2- ملهغ             3- مولحق       4- ملحق

20- به نظر نویسنده در خرمشهر کدام یک مظهر ماندن و استقامت بود ؟

            1- رودخانه 2- مسجد جامع                3- نخل های سوخته                      4- کِشتی های به گِل نشسته

 

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 18:35 |
     بسم الله الرحمن الرحیم

                                                سؤالات فصل سوم ، فارسی اول

1- در ابیات زیر آرایه ی جان بخشی را مشخص کنید .

   الف ) دست در دامن مولا زد در        که علی بگذر و از ما مگذر

   ب) فجر تا سینه ی آفاق شکافت       چشم بیدار علی خفته نیافت

   ج) شب ز اسرار علی آگاه است         دل شب محرَم سرالله است

   د) جوجه های کبوتران گفتند        کاش می شد کنار هم باشیم

2- با توجه به کلمه های هم آوای داخل پرانتز ، جای خالی را پر کنید .

    الف- .......... خلعتی نامدارش دهد           قدر میوه در آستینش نهد ( قضا، غزا ، غذا)

    ب- در دربار سلجوقیان او را به شغل دبیری ................ کردند ( منصوب ، منسوب )

    پ- .......... مورچگان از ................ انسان ها دراز تر است .( حیات ، حیاط )

   ت – در ............. بر پهلوانی دست یافت ( قضا ، غذا ، غزا )

   ث) تن ز جان و جان ز تن ............... نیست ( مسطور، مستور )

   ج) قاضی به ........... رفت و .......... خورد و ............ نمود ( قضا ، غزا ، غذا )

   چ – سعدی در نظم و ......... آثار با ارزشی دارد ( نثر ، نصر )

   ح) با ورود مدیر همه به پا ............... ( خواستند ، خاستند )

   خ) چون او این مکرمت بکرد همه اگر .............. یا نه به پای ............... ( خواستند ، خاستند )

   د) خلید ............. درشتی به پای طفلی ............ ( خوار ، خار / خرد ، خورد )

   ذ- خداوند ............ در عید ............. علی ( علیه السلام ) را به حقانیت رساند ( غدیر ، قدیر )

  ر ) علی ( ع ) مالک اشتر را به ................. . مصر برگزید ( امارت ، عمارت )

  ز- شاه ایران ............. به سرزمین توران فرستاد ( سفیری ، صفیری )

 ژ- ای هد هد ............... به .................. می فرستمت ( صبا ، سبا )

س) به هنگام ................. مساحت زمین را پانصد ............... یافتم ( ذرع ، زرع )

ش _ اگر ............ بیابان به پای کسی رود ................ نمی شود ( خار ، خوار )

ص- او در ............. پیمان ، استاد بود ( نغز ، نقض )

ض ) ............. پیروزی برافراشت و بر ..................... دشمنان افزود ( الم ، علم )

ط- در ماه ............. از مدینه به مکه ................... نمود ( سفر ، صفر )

ظ) پروردگارا ما را از معاصی و. ........... باز دار ( نواهی ، نواحی )

3- هر یک از کلمات زیر را معنی کنید .

     ابد ، افق ، انگار ، دلتنگ ، رهسپار ، زائر ، زنجره ، زیر لب ، غنچه ، غوغا ، فارغ ، فروغ ، کام ، گلدسته ، نسیم

4- معنا و مفهوم هر یک از قسمت های مشخص شده را بنویسید

الف- تا معلم ز گرد راه رسید                گفت با چهره ای پر از خنده

ب- جوجه گنجشک گفت می خواهم       فارغ از سنگ بچه ها باشم

پ- کاش روزی به کام خود برسید          بچه ها آرزوی من این است

 ت- با خودش زیر لب چنین گفت          آرزوهایتان چه رنگین است

ث- غنچه هم گفت گر چه دلتنگم           مثل لبخند باز خواهم شد

5- با مراجعه به بخش اعلام کتاب ، جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید .

    قیصر امین پور استاد دانشگاه و شاعر معاصر در سال ................ در .................. متولد شد در تحصیلات دانشگاهی خود ابتدا در رشته ی ................ و ................. پذیرفته شد ولی هر دو را رها کرد و به ادبیات رو آورد . وی از شاعران موفق پس از انقلاب اسلامی است و از مهم ترین آثار او می توان « در کوچه ی آفتاب ، ................ ، ................ ، به قول پرستو ....................... » را نام برد وی در پاییز ................... وفات یافت .

6- کدام یک از بیت های شعر « زنگ آفرینش » جمله ی عاطفی محسوب می شود ؟

7- در بیت زیر کلمه ی « زنجره » از لحاظ دستوری چه نقشی دارد ؟

      زنگ تفریح را که زنجره زد     باز هم در کلاس غوغا شد

8- کدام از ابیات این درس ، دارای آرایه ی جان بخش به اشیا ( تشخیص ) است ؟

9- منظور « شبنم » از جمله ی « می خواهم آفتاب شوم » چیست ؟

10- در کلاس جنگل سبز کدام از بچه ها آغازگر و پایان بخش درس انشا بودند .

11- آرزوی کدام یک از بچه های کلاس جنگل سبز برای شما زیبا و خوشایند تر است ؟

12- بیت زیر به کدام صفت ناپسند آدمیان می پردازد ؟

    جوجه گنجشک گفت می خواهم           فارغ از سنگ بچه ها باشم

13- چرا غنچه خود را دلتنگ معرفی نمود ؟

14- در ابیات و عبارات زیر ، تشبیه را مشخص کنید

الف- مثل یک شاخه گل جوانه بزن        مثل یک چشمه سار جاری شو

ب- نسیم مانند مادری مهربان و آداب دان سرهای نهال های جوان را خم کرده بود

پ- این درختانند همچون خاکیان     دست ها برکرده اند از خاکدان

ت- غنچه هم گفت گر چه دل تنگم     مثل لبخند باز خواهم شد

ث- من این جا چون نگهبانم تو چون گنج      تو را آسودگی باید مرا رنج

15- معنی لغات زیر را بنویسید

    استوار ، اعجاز ، پرنشاط ، تلخیص ، جاذبه ، جلال ، خویشاوند ، خرم ، خالق ، دیرینه ، زمزمه ، سرشار ، شب خیز ، ضمیر ، طفولیت ، عظمت ، کِشته ، کردگار ، لمس کردم ، معرفت ، می نگریستم ، متعبد ، معصوم ، مذاب ، نهال ، نسیم ، وداع ، وصی ، هوشیار ، هیجان

16- در بیت زیر منظور از کلمه ی « حیدر » کیست ؟

      بر این زادم و هم بر این بگذرم     چنان دان که خاک پی حیدرم

17- « سراندر نیاری به دام بلا » یعنی چه ؟

18- قالب شعر « گفتار پیغمبر » چیست ؟

19- منظور از « آب » در بیت « به گفتار پیغمبرت راه جوی      دل از تیرگی ها بدین آب شوی » چیست ؟

20- شعر «گفتار پیغمبر» سروده ی کدام شاعر فارسی زبانِ ماست ؟

21- « چشم داشتن » کنایه از چیست ؟

22- شاعر راه رستگاری در دو جهان را در چه امری خلاصه می کند ؟

23- با توجه به معنا و مفهوم شعر گفتار پیغمبر شاعر دارای چه مرا م و مذهبی است ؟

24- کلمه « بُوی » در مصراع « بُوی در دو گیتی ز بد رستگار » مخفف چه کلمه ای است ؟

25- کدام بیت از شعر « گفتار پیغمبر » نیکی کردن و پرهیز از بدی را سفارش می کند ؟

 

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 18:34 |
 بسم الله الرحمن الرحیم

                                                سؤالات فصل سوم ، فارسی سوم

1-    لغات زیر را معنی کنید .

لیل و نهار ، تنبیه ، اقرار ، فکرت ، تسبیح ، مستمع ، اسرار ، خفته ، جهالت ، الوان ، عنب ، حُقّه ، مسخّر ، اِنعام ، صُنع ، میغ ، نهر ، برّ و بحر ، قوس قزح ، عجایب ، بساط ، فراخ ، دیبا ، قندیل ، جمال ، قصر ، غلام ، سریر ، قناعت ، متحیر ، مدهوش

2-    اشعار و عبارات زیر را معنی کنید .

الف- کوه و دریا و درختان در تسبیح اند      نه همه مستمعی فهم کند این اسرار

ب) عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب      فهم عاجز شود از حقّه ی یاقوت انار

ج- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است     دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

د) همه عجایب صُنع حق تعالی است

ه) مورچه از جمال صورت قصر و بسیاری غلامان و سریر ملک وی هیچ خبر ندارد

3- بنفشه و نرگس در بیت 6 هر کدام مظهر و نماد چیست ؟

4- هر کدام از ترکیب های زیر وصفی است یا اضافی ؟

      دامن صحرا ، نقش عجب ، مرغان سحر ، خواب جهالت ، گل صد برگ ، خوشه ی زرین ، حقه ی انار

5- کیمیای سعادت از کیست ؟

6- پنج جمع مکسر در درس 8 پیدا کنید و مفرد آنها را بنویسید

7- کدام بیت در درس 7 تشبیه دارد ؟

8- ویژگی های نثر کهن را بنویسید .

9- زنجیره ی معنای یا شبکه ی معنایی را در ص 46 پیدا کنید .

10- دو تشبیه در درس 8 پیدا کنید و بنویسید

11- سعدی در شعر تماشای بهار به موضوعاتی از قبیل خداشناسی و تسبیح کائنات اشاره کرده است دست کم دو موضوع دیگر پیدا کنید و بنویسید .

12- سعدی در یکی از قصائد خود می گوید فضل خدای را که تواند شمار کرد    یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد کدام بیت هم مضمون این بیت است ؟

13- تفاوت قصیده و غزل در چیست ؟

14- معادل فارسی این کلمات را بنویسید . لیل و نهار ، عنب ، الوان ، مستمع

15- چه موقع از سال اندازه ی شب و روز تفاوتی نمی کند ؟

16- در مورد این تشبیه و ارکان آن توضیح دهید . زمین چون دیبایی هفت رنگ گردد

17- چرا عده ای از انسان ها از ساخته های دست انسان هم تعجب می کنند و هم تعریف ولی از آفریده های خدا غافلند

18- در کدام بند درس ، غزالی ، انسان را نسبت به جهان ناچیز می داند ؟

19- غزالی در بند چهارم درس چه چیزی را عجیب تر می داند ؟

20- در جای خالی کلمات مناسب بنویسید .

و این عالم خانه ی ................ و فرش وی ................. است و چراغ وی ............. است و شعله ی وی............... و قندیل های وی .............. و تو از عجایب این ..............

21- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .الف – منازل و عقول جمع مکسر واژه های ........................ و .............. می باشند

22- هدف از شعر تعلیمی رسیدن به ................... و ...................... بهتر است

23- در بازگردانی جمله ها معمولاً .................. در ابتدای جمله و...................... در انتهای جمله قرار می گیرد

24- دریبت « این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود       هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار » ................. یک ترکیب اضافی است

25- کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است ؟

الف – رخ زیبا             ب- گوی سعادت         ج- مرغان سحر           د- رحمت خداوند

26- در کدام مصراع آرایه تشبیه به کار رفته است ؟

     الف- خبرت هست که مرغان سحر می گویند           ب- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند

    ج- فهم عاجز شود از حقه ی یاقوت انار                  د- حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

27- مفهوم توانایی خداوند در کدام مصراع آمده است ؟

   الف- شکر اِنعام تو هرگز نکند شکر گزار                   ب- که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب

   ج- نه همه مستمعی فهم کند این اسرار                   د- دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

28- تفاوت معنایی اَنعام و اِنعام را توضیح دهید .

29- ترکیب های وصفی و اضافی را مشخص کنید . تماشای بهار، خداوند دل ، نقش عجب ، گل صد برگ

30- در مصراع « فهم عاجز شود از حقه ی یاقوت انار » نهاد ، مسند و فعل اِسنادی را مشخص کنید .

31- مصراع های زیر را بازگردانی کنید ( جایگاه درست اجزای سخن را مشخص کنید )

الف- نه همه مستمعی فهم کند این اسرار          ب- عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب

32- کدام عبارت صحیح و کدام غلط است ؟

الف- کتاب کیمیای سعادت نوشته ی احمد غزالی است    ص     غ

ب- در نثر های کهن فارسی حذف فعل ها فراوان است          ص    غ

ج- در بیت « بحر آفرید و برّ و درختان و آدمی / خورشید و ماه و انجم لیل و نهار کرد » شبکه ی معنایی وجود دارد ص  غ

33- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

الف- در نثر های کهن فارسی جمله ها بسیار .................... هستند

ب- شبکه ی معنایی گسترده تر از .................... است

ج- در جمله ی « در وقت بهار بنگر که زمین چون دیبای هفت رنگ گردد » رکن چهارم تشبیه واژه ی ............... است .

34- در کدام گزینه شبکه ی معنایی آمده است ؟

    الف – فداکاری ، شجاعت ، جانبازی ، شیراز ، شعر      ب- زمستان ، آدم برفی ، بخاری ، برف ، سرما

    ج- مدرسه ، علم ، ورزش ، دنیا ، آب                     د- پرنده ، بلبل ، پرواز ، آفتاب ، پرچم

35- در کدام گزینه همه ی واژه ها جمع مکسر هستند ؟

    الف- نباتات ، علامات ، آیات            ب- حشرات ، ستارگان، غلامان

     ج- یاران ، عجایب ، حیوانات           د- جواهر ، انواع، معادن

36- برای هر یک از واژه های «گُل » و « کتاب » یک شبکه ی معنایی بسازید ( چهار واژه )

37- متضاد واژه های زیر را بنویسید الف- مختصر           ب- لطیف

38- ارتباط مراعات نظیر و شبکه ی معنایی را بیان کنید .

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 18:33 |
آزمون های فصل 3 / فارسی سوم

1-    کدام لغت غلط معنی شده است ؟

      1- مستمع : شنونده             2- اسرار : پافشاری                 3-مسخّر : رام و مطیع             4- حقّه : ظرف یا جعبه ی کوچک برای نگهداری جواهر

2- کدام مصراع به این آیه (اسرا ، آیه ی 44 ) تلمیح دارد ؟  « و اِن ِمِن شی ء ِِ الّا یُسبِحُ و بحمدِهِ ولکن لا تَفقهونَ تسبیحَهُم .»

      1- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است                   2- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار

      3- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند      4- عقل حیران شود از خوشه ی زرّین عنب

3- هیچ مصراعی مطابق « جایگاه درست اجزای سخن » نیست مگر :

       1- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار           2- عقل حیران شود از خوشه ی زرّین عنب

       3- راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار      4- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

4- مفرد « مواعظ » کدام است ؟

      1- وعظ       2- واعظ         3- موعظه       4- موعظ

5- با توجه به بیت « تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش      حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار » کدام توضیح غلط است ؟

       1- واژه ی غفلت و حیف ، فارسی هستند         2- بیت آرایه ی تشبیه ، تشخیص ، مراعات نظیر و تضاد دارد

       3- بنفشه معمولاً سر به پایین دارد ( رمز سر به گریبانی و سوگواری ) و گل نرگس مانند چشمی است که می نگرد

       4- مصراع دوم یک فعل ربطی موجود و دو فعل اسنادی محذوف دارد

6- کدام گزینه ، غلط املایی دارد ؟

       1- شکرگزار           2- خدمتگزار              3- خوابگزار               4- بنیانگزار

7- کدام بیت علاوه بر تأکید بر راستگویی ، آرایه ی « واج آرایی » هم دارد ؟

       1- گر راست گویی و در بند بمانی                   به زان که دروغت دهد از بند رهایی

       2- راستی کن که راستان رستند                     در جهان راستان قوی دستند

       3- طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی        صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست

       4- امیر المؤمنین فرمود : ای خلق                     صداقت پیشه ی اهل نجات است

8- کدام یک جمع نیست ؟

       1- الوان                2- اسرار         3- اقرار          4- اَنعام

9- کدام توضیح غلط است ؟

       1- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار : منظور صبح روز اول بهار است

       2- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است : خداوند دل یعنی : صاحب دل ، آن که امور و زیبایی ها را از طریق ذوق در می یابد     

       3- فهم ، عاجز شود از حقه ی یاقوت انار : انار به یاقوت تشبیه شده است

       4- هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار : « ت » در فکرت نقش مضاف الیهی دارد .

10- همه ی ابیات جزء ادبیات تعلیمی اند به جز :

        1- پرورده ی عشق شد سرشتم                   جز عشق مباد سرنوشتم

        2- پند گیر از مصائب دگران                      تا نگیرند دیگران از تو پند

        3- جهان سر به سر حکمت و عبرت است      چرا بهره ی ما همه غفلت است

        4- به نیکی گرای و میازار کس                   ره رستگاری همین است و بس

11- کدام لغت غلط معنی شده است ؟

       1- صنع : آفرینش ، احسان   2- میغ : باران       3- قوس قزح : رنگین کمان      4- برّ و بحر : خشکی و دریا

12- کدام جمع مانند بقیه نیست ؟

      1- جواهر               2- معادن        3- انواع          4- نباتات

13- نوع دستوری کلمه ی « چون » در کدام گزینه با بقیه فرق می کند ؟

        1- بچه را چون نگاه دارد                              2 - آشیان خویش چون کند

        3- زمین چون دیبای هفت رنگ گردد                         4- غذا چون جمع کند

14- در کدام گزینه فعل اِسنادی نیست ؟

         1- اگر در خانه ای شوی                    2- مدهوش و متحیّر شوی

         3- و این عالم ، خانه ی خداست           4- بچه را چون نگاه دارد تا بزرگ شود

15- زندگی نامه ی زیر مربوط به کدام نویسنده است ؟

      « از دانشمندان معروف دوره ی سلجوقی است . در فقه و حکمت و کلام استاد بود . به مدت پنج سال در مدرسه ی نظامیه تدریس کرد . مدفون در طابران توس است . از آثار او کیمیای سعادت و نصیحه الملوک را می توان نام برد . »

         1- ابوالفضل بیهقی           2- محمد غزالی           3- احمد غزالی           4- فردوسی

16- مقصود از عبارت « خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمی گنجد » در کدام گزینه آمده است  ؟

        1- تنگ چشمی انسان        2- کوتاه نظری بشر      3- کوچکی چشم انسان           4- بزرگ بودن خانه

17- کیمیای سعادت در چه قرنی و به چه نثری نوشته شده است ؟

      1- قرن پنجم به نثر مسجّع                        2- قرن چهارم به نثر ساده

       3- قرن پنجم به نثر ساده                         4- قرن چهارم به نثر مسجّع

18- برای ترکیب « سریر ملک » کدام تلفظ درست است ؟

       1- مُلک                2- مَلِک                   3- مِلک                   4- مَلَک

19- در بند اول درس « شگفتی های آفرینش » کدام ویژگی نیست ؟

        1- تکرار افعال        2- کوتاهی جمله ها      3- شبکه ی معنایی و مراعات نظیر     4- آرایه ی تشخیص

20- املای کدام کلمه با توجه به معنی ، غلط است ؟

      1- قندیل : چراغ دان           2- غناعت : راضی بودن به آنچه در اختیار داری ، صرفه جویی

     3- قصر : کاخ                     4- غافل : بی خبر

21- کدام بیت مفهوم شعر حِکمی را دارد ؟

   1- به عبرت نظر کن که گردون چه کرد        فریدون کجا رفت و قارون چه کرد

   2- آب شد برف زرد کوه سفید                   تکه یخ ها به گریه افتادند

   3- آمد نوروز و هم از بامداد                       آمدنش فرخ و فرخنده باد

   4- دلی دارم خریدار محبت                       کزو گرم است بازار محبت

22- کدام مصراع به جا به جایی اجزای سخن نیاز ندارد ؟ 

    1- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند                 2- عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب

   3- خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار                      4- نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را

23- در کدام گزینه ترکیب وصفی نیامده است؟

     1- تن آدمی شریف است به جان آدمیت              نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

    2- چو بانگ رعد خروشان که پیچید اندر کوه        جهان پر است از گلبانگ عاشقانه ی ما

   3- گهی اسرار قرآن باز گوید                               گه از قول پیمبر راز گوید

  4- نام نیکو گر بماند ز آدمی                                به کزو ماند سرای زرنگار

24- جمع مکسر واژه های  « بحر ، صورت و فهم  » ، در کدام گزینه آمده است ؟

    1- بِحار ، تصاویر ، مفهوم                   2- بحور ، صُوَر ، افهام

   3- بحور ، تصورات ، افهام                   4- بحار ، صور ، تفاهم

25- کدام گزینه ویژگی نثر کهن فارسی را دارد ؟

    1- این میوه ها جبرئیل بیاورد تا فرزندان او آن را می کارند

    2- بارالها ! ما را در راه راست استوار دار

    3- نخست باید طالبان حقیقت را یافت

    4- هنگام بهار بنگر و تفکر کن

26- کدام بیت دارای شبکه ی معنایی بیشتری است ؟

   1- بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران               کزسنگ ناله خیزد روز وداع یاران

  2- ابر و باد و خورشید و فلک در کارند             تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

  3- با بدان بد باش و با نیکان نکو                     جای گل گل باش و جای خار خار

  4- در نومیدی بسی امید است                        پایان شب سیه سپید است

27- مفهوم مصراع  « سعدیا راست روان گوی سعادت بردند »   در کدام گزینه نیامده است ؟

     1- راست گو را همیشه راحت بیش                2- راستی پیشه کن ز غم رستی

    3- راستی را زوال کی باشد ؟                       4-  راستی عمل نیک بختان است

28- در کدام گزینه « مُسند » به کار رفته است ؟

    1- که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب                             2- خبرت هست که مرغان سحر می گویند

    3- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند                 4- دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

29- در کدام جمله  « مفعول » اسم مشتق است ؟  

   1- من تمام داستان های مشهور کشورم را می خوانم

  2- کتابچه ای را که دوست داشتم خریدم

  3- باید با شکیبایی و بردباری کارها را انجام دهیم

  4- گله داران بجستند و سیل گوسفندان را در ربود

30- کدام بیت جناس ندارد ؟

    1- سر چمان من چرا میل چمن نمی کند        همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

   2- بهرام که گور می گرفتی همه عمر               دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

   3- ای دوست چنان بزی که بعد از مردن           انگشت گزیدنی به یاران ماند

   4- یاد یاران یار را میمون بود                       خاصه کان لیلی و این مجنون بود

31- هدف از شعر تعلیمی ، رسدن به ......................... و .................... است .

     1- سعادت و زندگی بهتر        2- سعادت و تفریح       3- پیروزی در جنگ و ظفر         4- مدح و ستایش

32- کدام قالب شعری برای شعر های مواعظ یا حکمی مناسب نیست ؟

      1- مثنوی               2- قصیده        3- رباعی            4- قطعه

33- با توجه به بیت زیر مفهوم « تنبیه » چیست ؟

      آفرینش همه تنبیه خداوند دل است       دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

    1- بیدار کردن و هشیار ساختن ، بیدار باش                 2- آفریدن

   3- تنبیه بدنی کردن                                            4- تسبیح

34- کدام گزینه ترکیب اضافی – ترکیب وصفی است ؟

     1- تماشای بهار – مرغان سحر            2- خواب جهالت – گل صد برگ

    2- خوشه ی زرین – مرغان سحر                   4- گل صد برگ – رخ زیبا

35- کدام گزینه جمع مکسر نیست ؟

     1- الوان                  2- مواعظ        3- بامداد                  4- اسرار

36- سریر ، یعنی :

     1- تخت                 2- صندلی                3- تاج           4- آسمان

37-  مفهوم عبارت « ما اکثر العبر و اقل الاعتبار » با کدام بیت پیوند دارد ؟

     1- سعدیا راست روان گوی سعادت بردند          راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

     2- این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود        هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

     3- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار              خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

     4- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است            دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

38- معنای کدام واژه نادرست است ؟

     1- غفلت : بی خبری ، ناآگاهی           2- عنب : انگور           3- حقه : جعبه ای کوچک      4- حیران : خوش حال

39- کدام ترکیب وصفی است ؟

      1- روی زمین          2- دیبای هفت رنگ      3- حشرات زمین         4- آشیان خویش

40- املای کدام واژه با توجه به معنا غلط است ؟

     1- بهر : دریا                        2- قوس قزح : رنگین کمان    

     3- سعادت : خوشبختی                   4- متحیر : سرگشته و حیران  

   

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 18:30 |

آزمون های فصل چهارم / فارسی سوم

1-    معنی و مفهوم کدام بیت ارتباطی با درس « مثل آیینه » ندارد ؟

       1- به دوست گر چه عزیز است راز خود مگشای        که دوست نیز بگوید به دوستان عزیز

       2- آب صفت هر چه شنیدی بشوی                       آینه سان هر چه بدیدی مگوی

       3- تا نشناسی گهر یار خویش                              طرح مکن گوهر اسرار خویش

       لب مگشا گر چه در او نوش هاست                       کز پی دیوار بسی موش هاست

       4- بر سیه دل چه سود خواندن وعظ                     نرود میخ آهنین در سنگ

2- کدام بیت مربوط به دوره ی جوانی نیست ؟

      1- غافلی از قدر جوانی که چیست            تا نشوی پیر ندانی که چیست

      2- جوانا ره طاعت امروز گیر                     که فردا جوانی نیاید ز پیر

      3- معیار دوستان دغل روز حاجت است       قرضی برای تجربه از دوستان طلب

      4- جوانی نگه دار کاین مرغ زیبا               نماند در این خانه ی استخوانی

3- همه ی بیت ها مفهوم آنها با درس « مثل آیینه » یکی است به غیر از :

        1- رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود        رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

        2- اندازه نگهدار که اندازه نکوست                        هم لایق دشمن است و هم لایق دوست

        3- بشوی ای خردمند از آن دوست دست               که با دشمنانت بود هم نشست

        4- دوست آن باشد کو معایب دوست                       همچو آیینه رو به رو گوید

           نه چون شانه با هزار زبان                                   در قفا رفته مو به مو گوید

4- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

      1- تفریط و زیاده روی          2- باتلاق        3- مراقبت       4- برخواسته از بی تجربگی

5- هدف از نقد :

      1- فقط دیدن عیوب و کاستی ها        2- بهبود و اصلاح رفتار ، گفتار و نوشتار

      3- یافتن قوت ها و زیبایی ها            4- تحسین یا تمسخر

6- در کدام گروه از واژه ها ، واژه ی منفی از بُعد اخلاقی وجود دارد ؟

    1- محبت ، علاقه ، صمیمیت              2- دوست ، عشق ، مهربانی

    3- دل گزا ، صادقانه ، هنر                 4- سرزندگی ، دل بستن ، تحسین

7- در کدام گزینه ، جمله ی وابسته به کار نرفته است ؟

     1- آینه چون نقش تو بنمود راست       خود شکن ، آیینه شکستن خطاست

     2- دوست آن باشد که گیرد دست دوست       در پریشان حالی و درماندگی

     3- عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب      فهم عاجز شود از حقه ی یاقوت انار

      4- خبرت هست که مرغان سحر می گویند     آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

8- در کدام مصراع واژه های مترادف به کار رفته است ؟

   1- همی دانه و خوشه ، خروار شد                   2- جوانی گه کار و شایستگی است

   3- همه کار ایام درس است و پند          4- غنیمت شمر ، جز حقیقت مجوی

9- ساختمان کدام واژه با دیگر گزینه ها تفاوت دارد ؟

    1- دو چرخه             2- پاسداری               3- دانش آموز             4- سبز پوش

10- کدام بیت انسان را به استقاوت در راه یادگیری تشویق می کند ؟

      1- غنیمت شمر ، جز حقیقت مجوی       که باری است فرصت ، دگر باره نیست

      2- ز آزادگان بردباری و صبر                 بیاموز ، آموختن عار نیست

      3- صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت               میوه ی شیرین دهد پر منفعت

11- کدام گزینه به یافتن دوستی نیکوتر از خود راهنمایی می کند ؟

     1- با بدان کم نشین که صحبت بد      گر چه پاکی ، تو را پلید کند

     2- هم نشین تو از تو به باید       تا تو را عقل و دین بیفزاید

     3- تا توانی می گریز از یار بد       یار بد بدتر بود از مار بد

     4- دوست آن است که معایب دوست     همچو آیینه رو به رو گوید

12- شاعر در بیت زیر چه چیزی را سبب افزایش عقل و دین می داند ؟

        « هم نشین تو از تو به باید / تا تو را عقل و دین بیفزاید »

     1- هم نشینی با بدان                      2- هم نشینی با نیکان

     3- هم نشینی با از خود بهتران           4- بدون هم نشین بودن

13- بارزترین آرایه ی ادبی بیت زیر کدام گزینه است ؟

        پسر نوح با بدان بنشست / خاندان نبوتش گم شد

      1- تشبیه     2- تلمیح        3- جناس        4- تشخیص

14- نوع فعل مشخص شده ، کدام است ؟   « سعدی در گلستان آورده است »

    1- ماضی نقلی           2- ماضی بعید            3- ماضی التزامی                   4- مضارع التزامی

15- املای کدام واژه با توجه به معنای آن صحیح نیست ؟

      1- اصحاب : یاران      2- عطار : دارو فروش              3- مصاحبت : هم نشینی                   4- خسلت : ویژگی

 

16- وجه شبه حدیث معروف « مؤمن ، آینه ی مؤمن است » عبارت است از :

       1- آینه ، تنها زشتی ها را نمی بیند             2- آینه آن چه را می بیند ، بی صدا نشان می دهد

       3- آینه عیب ها ی ما را تنها به خود ما نشان می دهد و تنها زمانی که ما در برابر او هستیم سخن می گوید

       4- همه ی موارد

17- بیت زیر از کیست ؟

     « آینه چون عیب تو بنمود راست      خود شکن ، آیینه شکستن خطاست »

       1- سعدی             2- مولوی        3- نظامی        4- فردوسی

18- کدام جمله ی غیر ساده ، از نظر معنایی به یکدیگر وابسته نیستند ؟

       1- بهار آمد و سبزه رویید               2- اگر باران به کوهستان نبارد       به سالی دجله گردد خشک رودی

       3- برای این که خودکفا شویم ، باید سخت بکوشیم           4- تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

19- هم خانواده ی کدام کلمه نادرست آمده است ؟

       1- ابهام ( مبهم )               2- اصلاح ( مسلح )      3- قهر ( مقهور )         4- تمسخر ( مسخره )

20- کدام یک از فعل های زیر به ترتیب « مضارع اخباری » و « ماضی نقلی » هستند ؟

       1- می رفته ام ، می بینم               2- می دانم ، دیده ام

       3- خواسته اید ، می خوانید            ۴- می گفتند ُ می نوازند
+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 18:29 |

بسم الله الرحمن الرحیم

                             نمونه سؤال املا ، نوبت دوم ، سال سوم

1- هر کلمه را به هم خانواده ی خود وصل کنید.

   قانع                               مأیوس

   استراق                           موقر

   محضر                             قناعت

   یأس                              فارغ

   وقار                               حاضر

  فراغت                             سرقت

                                      تفریق

2- شکل صحیح املای هر کلمه را انتخاب کنید .

    الف- فردای آن روز از کار تعمیر هواپیما.............. یافتم ( فراقت – فراغت )

   ب- امیدوارم که دانه ای هم بر خاک بیفشانی هر چند ................... باشد ( خرد – خورد )

   پ- آری پول ارباب بدی است ؛ اما ..................... خوبی است ( خدمتگزار – خدمتگذار )

   ت- مرد فقیه مسئله را بازگفت و سپس از جای ................... ( برخواست – برخاست )

   ث- کدام ................ را قدرت ، آن باشد که سخن را بدین درجه رساند ( تبع – طبع )

   ج- در موج خیز حادثه ها بی هیچ ................ و یأس ، به سمت ساحل آرامش و موفقیت شنا کرده اند ( هراس- حراس )

   چ- چه بسیارند کسانی که لاف دوستی می زنند ، اما در حقیقت گرگانی در ............... میشان اند ( جامع – جامه )

  ح) از جمال صورت قصر و بسیاری غلامان و ........................وی ، هیچ خبر ندارد ( سریر مَلِک – سریر مُلک – صریر مُلک )

3- با توجه به معنی ، املای کدام کلمه ، غلط است ؟

      1- صفیر : صدا و صوت      2- منصوب : نسبت داده شده     3- مستور : پوشیده      4- امل : آرزو

4- املای کدام کلمه ، صحیح است ؟

      1- وحله             2- سپاس گزار            3- ازدهام        4- موجّح

5- کدام گزینه با بقیه ، هم خانواده نیست ؟

     1- تهمت             2- اتهام                   3- متّهم         4- همّت

6- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود دارد ؟

     1- در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود ، خوض ننماید

     2- از گوشه ی صومعه آواز در آمد که ای مرد ، خود را رنجه مدار

     3- به وجهی که در متقدّم طعن نکند

     4- سخن را به آسمان علّیین برد و در عُزوبت ، به ماء مَعین رسانید

7- کدام گزینه به معنی « بزرگی و شکوه » است ؟

      1- عزمت            2- عظمت       3- عذمت        4- عضمت

8- در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد ؟

پس نباید بگزاریم مشکل های گذرنده و نهیب های زمانه ، گذشته را از یاد ببرد . ما امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند آنیم که از شکوه و قنای تاریخی خود الحام بگیریم.

 

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 18:28 |

1-    قالب شعر « دور اندیشی » چیست ؟             سؤالات تستی فارسی سوم / فصل پنجم

        1- قصیده             2- غزل          3- مثنوی                 4- قطعه

2- کدام لغت ، غلط معنی شده است ؟

      1- آزادگان : نجیب زادگان ، جوانمردان          2- به سر در آمدن : با سر به زمین خوردن

      3- پویه کردن : دویدن                              4- شرمسار : خجالت

3- چه کسی پیش پدر کودک رفت ؟

      1- دشمن او            2- دوست او              3- همسالانش             4- کسی نرفت

4- دوست کودک بعد از حادثه چه گفت ؟

       1- باید پدر او را خبر کرد               2- او را از بین برد        3- او را ته چاه انداخت      4- او را رها کنیم

5- کدام بیت در مورد نادانی نیست ؟

        1- ز مُرده بتر ، هر که نادان بود     همه زندگانیش زندان بود

        2- شمعی که بود ز روشنی دور       ندهد به چراغ دیگری نور

         3- طلب کردم زدانایی یکی پند       مرا فرمود : با نادان مپیوند

         4- مهر ابله ، مهر خرس آمد یقین        کین او مهر است و مهر اوست کین

6- ساختمان فعل کدام گزینه مانند بقیه نیست ؟

   1- جگر ها خون شود تا یک نهالی باررور گردد      جگر ها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد

   2- گفتا عجب است این که ز چوبی و ز آهن      این تندی و تیزی و پریدن ز کجا خاست

   3- غم فرزند و نان و جامه و قوت         باز دارد ز سیر در ملکوت

   4- کودکی از جمله ی آزادگان     رفت برون با دو سه همزادگان

7- کدام گزینه غلط است ؟

    1- در داستانه های کهن نتیجه گیری در آغاز ، میانه یا پایان داستان بیان می شده است

    2- آثار بزرگی چون لیلی و مجنون ، شاهنامه ، مثنوی و منطق الطیر از داستان های منظوم هستند .

    3- در اغلب داستان های امروزی هدف نویسنده در پایان داستان بیان می شود و یا به عهده ی خواننده واگذار می گردد

    4- عمده ی داستان های کهن به شعر بوده است و در روزگار ما بیش تر داستان ها به نثر هستند .

8- کدام گروه از لغات ، هم خانواده هستند ؟

   1- تهمت ، اتهام ، وهم           2- واقعه، وقوع ، عواقب          

3- طالب ، باطل ، مطلوب            4- تحمل ، محمول ، محلات

9- در کدام بیت « فعل » به شکل کهن ( تاریخی ) به کار رفته است ؟

    1- امشب فضای خانه ی دل سبز و دیدنی است         در فصل زرد رنگ بهاران گرفته است

    2- بشنو از نی چون حکایت می کند        وز جدایی ها شکایت می کند

    3- تا توانی دلی به دست آور        دل شکستن هنر نمی باشد

  4- می کوش به هر ورق که خوانی       تا معنی آن تمام دانی

10-  مفهوم بیت « دشمن دانا که غم جان بود / بهتر از آن دوست که نادان بود » در کدام گزینه نیامده است ؟

     1- اگر عاقل بود خصم تو بهتر           2- دوست آن باشد که گیرد دست دوست

     3- بر زمینت می زند نادان دوست      4- دشمن دانا به از نادان دوست

11- در کدام گزینه شبه جمله بیش تری به کار رفته است ؟

     1- سعدیا راست روان گوی سعادت بردند     راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

     2- اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد      چون تمام غریبان تو را می شناسند

     3- زنهار تا توانی اهل نظر میازار                 دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده

     4- حافظ به ادب باش که واخواست نباشد      گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد

12- در کدام بیت تخلص نیامده است ؟

   1- بر آستانه ی تو خاک شد سر جامی     چه می کشی قدم از خاک آستانه ی خویش

   2- عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند     داستانی است که بر هر سر بازاری هست

   3- زهد نظامی که طریقی خوش است      زیر نشین علم زرکش است

   4- چه خوش گفت فردوسی پاکزاد       که رحمت بر آن تربت پاک باد

13-نام نویسنده ی کدام کتاب درست نیست ؟

     1- سعدالدین وراوینی ( مرزبان نامه )            2- عطار ( منطق الطیر )

     3- نظامی ( خسرو و شیرین )                     4- عنصر المعالی کیکاووس ( الهی نامه )

14- در بیت « جان بی جمال جانان میل جهان ندارد / هر کس که این ندارد حقا که این ندارد » کدام آرایه وجود ندارد ؟

     1- جناس              2- تلمیح        3- واج آرایی    4- تضاد

15- در کدام بیت به ترتیب فعل « مضارع التزامی » و « مضارع اخباری » آمده است ؟

    1- سر به هم آورده دیدم برگ های غنچه را    اجتماع دوستان یک دلم آمد به یاد

    2- درخت تو گر بار دانش بگیرد                   به زیر آوری چرخ نیلوفری را

    3- خداوند تدبیر و فرهنگ و  هوش       نگوید سخن تا نبیند خموش

    4- نام نیکو گر بماند ز آدمی     به کزو ماند سرای زرنگار

16- داستان های کدام کتاب به صورت نثر است ؟

    1- شاهنامه ی فردوسی                   2- منطق الطیر عطار     3- خسرو و شیرین نظامی        4- کلیله و دمنه نصراله منشی

17- معنای کدام گزینه با اضافه شدن پیشوند تغییر نکرده است ؟

      1- آمد ، در آمد      2- افراشت ، بر افراشت  3- داشت ، برداشت      4- خورد ، بر خورد

18- به واژه هایی که هم ریشه هستند و با هم ارتباط معنایی دارند ................... می گویند .

     1- هم آهنگ          2- هم خانواده            3- هم آوا        4- هم معنا

19- کدام گزینه در مورد حافظ درست نیست ؟

     1- دیوان او سرشار از آموزه های عرفانی و حکمت الهی است

     2- در قرن هشتم می زیسته است

    3- دیوان او شامل قصیده و قطعه است           4- لسان الغیب یکی از القاب اوست

20- کلبه احزان شود روزی گلستان ، یعنی .....

    1- کلبه به گلستان تبدیل می شود      2- کلبه ی غم و اندوه ویران می شود

   3- گلستان جای کلبه ی احزان است     4- غم ها به شادی تبدیل می شود و صبر پایان می یابد .

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 18:27 |

آزمون املا ، فصل پنجم / فارسی سوم

1-     املای کدام کلمات با توجه به معنی آنها نادرست است ؟

الف- تهمت : افترا                    ب- انتها : پایان                ج- معیشت : زندگی

د- عطا : بخشش                     ه- خسم : دشمن              و- تفسیل : بلندی

2- با توجه به معنی ، حروف افتاده ی کلمات زیر را کامل کنید .

الف- اگاهی : و.... و ....               ب- پیش دستی : ...... ب...... ت

ج- سرزنش:..... ﻌن                              د- گفتگو : ﻤ- ....... اوره

3-کدام گزینه به معنی « در امری اندیشیدن » صحیح است ؟

الف- غوض نمودن                   ب- خوض نمودن  ج- خوظ نمودن                د- خوز نمودن

3-     املای کدام گزینه در معنی « دزدیده گوش دادن » درست است ؟

الف- اصتراق سمع           ب- استراق صمع               ج- استراغ سمع                د- استراق سمع

4-     شکل صحیح کلمه ی افتاده را از داخل پرانتز انتخاب کنید .

1-     کلبه ی .................. شود روزی گلستان غم مخور ( احزان ، اهزان ، احضان ، اهذان )

2-     از رفتن به جاهای بد گمان و مشکوک ............... باش ( بر هذر ، برحزر ، برهزر ، بر حذر )

3-     بر خاک بیفتاد و ................. چو ماهی ( بغلتید ، بغلطید )

4-   در ................... کهن سالی و ............... کار ایام جوانی پیشه کرده ای ( موصم ، فرتوطی / موسم ، فرتوطی / موسم ، فرتوتی / موصم ، فرتوتی )

5-     چه جای این ............... و هوس باطل است ؟ ( حرس ، حرص ، هرص ، هرس )

فصل ششم

1-     کلمه ی مناسب را انتخاب کنید

الف- کودکان در کوچه ها و میدان های خاکی شهر ................. بازی می کردند ( توس ، طوس )

ب- همه جا سخن از هوش و ................. و زیرکی او بود ( فراصت ، فراست )

ج- هیچ گاه در ................ تو آثار خستگی نمی بینم ( رخصار ، رخسار )

د- سپس از جای ............ و دوست بیمار را ترک کرد( برخاست ، برخواست )

ه- موسیقی و نور به فضا سازی و .............. بهتر صحنه ها و مفاهیم کمک می کند ( الغای ، القای )

و- در ............... رنگ لباس اشقیا سرخ و رنگ لباس ................... سبز است ( تعزیه ، اولیا / تعذیه ، اولیا / تأزیه ، اولیا / تأذیه ، اولیا )

ز- باید شرایطی فراهم شود تا شما به آسانی بتوانید ................... تهیه کنید ( بلیط ، بلیت )

2- با توجه به معنی ، کلمه را کامل کنید ؟

الف- خشکسالی : ﻗﺤ....ی                  ب- عبادتگاه : ....ـومعه                   ج- دزد : ....رّار

د- نزدیک : .....ریب              ه- ناله و زاری :جز......                     و- بریده : مق......ع

3- کدام یک از ترکیبات غلط است ؟

محضر استاد ؛ بحص و مناظره ، ضرفی سیمگون، ضلال و سایه ، کلماتی مقطع ، تن بی رمق ، تأثیر گزاری ، علاقمندی و اشتیاق ، مقرّبان آسمان ، ستاره گان کهکشان ها

4- کدام گزینه به معنی « جرئت و شهامت » است ؟

الف- ذهره             ب- زهره             ج- ظهره             د- ذحره

 

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 18:26 |
چهل سوال تستی فارسی سوم / فصل پنجم ُ با ۲۰ سوال جدید

۱- قالب شعر « دور اندیشی » چیست ؟          سؤالات تستی فارسی سوم / فصل پنجم ( با  بیست سوال جدید )

        1- قصیده                                2- غزل                     3- مثنوی                  4- قطعه

2- کدام لغت ، غلط معنی شده است ؟       1- آزادگان : نجیب زادگان ، جوانمردان                        2- به سر در آمدن : با سر به زمین خوردن

      3- پویه کردن : دویدن                                                 4- شرمسار : خجالت

3-  معنی دقیق این عبارت چیست ؟  « بر وجهی که در متقدّم طعن نکند »

    1- قبل از تمام شدن سخن نفر قبلی سخن نگوید                                2- باعث ناراحتی دیگران نشود

   3- از دیگران عیب جویی و غیبت نکند                              4- باعث سرزنش شخص قبلی نشود

4- معنای درست هر یک از واژه های « معیشت ، خصم ، خوض نمودن » به ترتیب کدام گزینه است ؟    1- خوش گذرانی ، کینه ، فضولی   2- زندگی ، دشمن ، اندیشیدن

   3- وسیله ی گذراندن زندگی ، نفرت ، سرک کشیدن          4- هم نشینی ، دشمن ، ترسیدن

5- معنی واژه ی مشخص شده در کدام گزینه نادرست است ؟     1- شر نخواهی بد بگذار : ترک کن     2- کسی که پند نشنود او خود اوفتد : سرش به سنگ می خورد

    3- از جای تهمت زده بپرهیز : مشکوک             4- داد ده تا داد یابی : بخشش

 6- ساختمان فعل کدام گزینه مانند بقیه نیست ؟

   1- جگر ها خون شود تا یک نهالی باررور گردد      جگر ها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد

   2- گفتا عجب است این که ز چوبی و ز آهن      این تندی و تیزی و پریدن ز کجا خاست

   3- غم فرزند و نان و جامه و قوت         باز دارد ز سیر در ملکوت   4- کودکی از جمله ی آزادگان     رفت برون با دو سه همزادگان

7- کدام گزینه غلط است ؟

    1- در داستان های کهن نتیجه گیری در آغاز ، میانه یا پایان داستان بیان می شده است

    2- آثار بزرگی چون لیلی و مجنون ، شاهنامه ، مثنوی و منطق الطیر از داستان های منظوم هستند .

    3- در اغلب داستان های امروزی هدف نویسنده در پایان داستان بیان می شود و یا به عهده ی خواننده واگذار می گردد

    4- عمده ی داستان های کهن به شعر بوده است و در روزگار ما بیش تر داستان ها به نثر هستند .

8- کدام گروه از لغات ، هم خانواده هستند ؟   1- تهمت ، اتهام ، وهم                      2- واقعه، وقوع ، عواقب               3- طالب ، باطل ، مطلوب                  4- تحمل ، محمول ، محلات

9- در کدام بیت « فعل » به شکل کهن ( تاریخی ) به کار رفته است ؟

    1- امشب فضای خانه ی دل سبز و دیدنی است         در فصل زرد رنگ بهاران گرفته است

    2- بشنو از نی چون حکایت می کند        وز جدایی ها شکایت می کند

    3- تا توانی دلی به دست آور        دل شکستن هنر نمی باشد

  4- می کوش به هر ورق که خوانی       تا معنی آن تمام دانی

10-  مفهوم بیت « دشمن دانا که غم جان بود / بهتر از آن دوست که نادان بود » در کدام گزینه نیامده است ؟

     1- اگر عاقل بود خصم تو بهتر                       2- دوست آن باشد که گیرد دست دوست

     3- بر زمینت می زند نادان دوست                 4- دشمن دانا به از نادان دوست

11- در کدام گزینه شبه جمله بیش تری به کار رفته است ؟

     1- سعدیا راست روان گوی سعادت بردند     راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

     2- اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد      چون تمام غریبان تو را می شناسند

     3- زنهار تا توانی اهل نظر میازار           دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده

     4- حافظ به ادب باش که واخواست نباشد      گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد

12- در کدام بیت تخلص نیامده است ؟

   1- بر آستانه ی تو خاک شد سر جامی     چه می کشی قدم از خاک آستانه ی خویش

   2- عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند     داستانی است که بر هر سر بازاری هست

   3- زهد نظامی که طریقی خوش است      زیر نشین علم زرکش است

   4- چه خوش گفت فردوسی پاکزاد       که رحمت بر آن تربت پاک باد

13-نام نویسنده ی کدام کتاب درست نیست ؟      1- سعدالدین وراوینی ( مرزبان نامه )             2- عطار ( منطق الطیر )      3- نظامی ( خسرو و شیرین ) 4- عنصر المعالی کیکاووس ( الهی نامه )

14- در بیت « جان بی جمال جانان میل جهان ندارد / هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد » کدام آرایه وجود ندارد ؟     1- جناس                 2- تلمیح   3- واج آرایی              4- تضاد

15- در کدام بیت به ترتیب فعل « مضارع التزامی » و « مضارع اخباری » آمده است ؟

    1- سر به هم آورده دیدم برگ های غنچه را    اجتماع دوستان یک دلم آمد به یاد

    2- درخت تو گر بار دانش بگیرد                     به زیر آوری چرخ نیلوفری را

    3- خداوند تدبیر و فرهنگ و  هوش       نگوید سخن تا نبیند خموش

    4- نام نیکو گر بماند ز آدمی     به کزو ماند سرای زرنگار

16- داستان های کدام کتاب به صورت نثر است ؟     1- شاهنامه ی فردوسی              2- منطق الطیر عطار    3- خسرو و شیرین نظامی4- کلیله و دمنه نصراله منشی

17- معنای کدام گزینه با اضافه شدن پیشوند تغییر نکرده است ؟       1- آمد ، در آمد                2- افراشت ، بر افراشت 3- داشت ، برداشت     4- خورد ، بر خورد

18- به واژه هایی که هم ریشه هستند و با هم ارتباط معنایی دارند ................... می گویند .     1- هم آهنگ      2- هم خانواده3- هم آوا               4- هم معنا

19- کدام گزینه در مورد حافظ درست نیست ؟      1- دیوان او سرشار از آموزه های عرفانی و حکمت الهی است      2- در قرن هشتم می زیسته است

    3- دیوان او شامل قصیده و قطعه است                           4- لسان الغیب یکی از القاب اوست

20- کلبه احزان شود روزی گلستان ، یعنی .....    1- کلبه به گلستان تبدیل می شود  2- کلبه ی غم و اندوه ویران می شود

    3- گلستان جای کلبه ی احزان است                4- غم ها به شادی تبدیل می شود و صبر پایان می یابد .

  

21- همه ی گزینه ها جز گزینه ی ...................... هم خانواده هستند     1- وقوف              2- واقف                    3- توقیف  4- موافقت

 22- چه کسی پیش پدر کودک رفت ؟       1- دشمن او                          2- دوست او                               3- همسالانش             4- کسی نرفت

23- دوست کودک بعد از حادثه چه گفت ؟       1- باید پدر او را خبر کرد                  2- او را از بین برد       3- او را ته چاه انداخت      4- او را رها کنیم

24 - کدام بیت در مورد نادانی نیست ؟         1- ز مُرده بتر ، هر که نادان بود     همه زندگانیش زندان بود

        2- شمعی که بود ز روشنی دور       ندهد به چراغ دیگری نور         3- طلب کردم زدانایی یکی پند       مرا فرمود : با نادان مپیوند

         4- مهر ابله ، مهر خرس آمد یقین        کین او مهر است و مهر اوست کین

25- کدام مصدر با اضافه کردن پیشوند هم ، تغییر معنی نداده است ؟      1- افراشتن ( بر افراشتن )      2- نشستن ( بر نشستن )   3- آمدن ( بر آمدن )    4- خوردن ( بر خوردن )

26- کدام گزینه از آثار « نظامی گنجوی » است ؟        1- کلیله و دمنه                     2- قابوس نامه                             3- بهارستان               4- مخزن الاسرار

27- کدام کلمه ، مرکّب است ؟       1- شرمسار                     2- دور اندیش                            3- پویه                     4- نادان

28- نگارش کدام واژه صحیح تر است ؟           1- املاء                           2- انشاء                                    3- امضا                                     4- اجراء

29- در کدام مصراع « مخفّف » به کار نرفته است ؟        1- رفت برون با دو سه همزادگان                             2- آن که و را دوست ترین بود گفت

       3- دشمن او بود از ایشان یکی                                      4- گفت همانا که درین همرهان

30- کدام لغت غلط معنی شده است ؟        1- طعن : سرزنش                       2- استراق سمع : دزدی کردن        3- خوض نمودن : در امری اندیشیدن 4- متقدّم : پیشین

31- کدام عبارت درست معنی نشده است ؟

        1- فراخ دلی خواهی تن آسانی را بگذار : اگر آسودگی خیال و پُر دلی را می خواهی تنبلی و سستی را کنار بگذار  ( رها کن )                        2- در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود خوض ننماید : وقتی دو نفر در حضور او گفت و گو می کنند بدون اجازه آنان به سخنانشان گوش ندهد

       3- وقوف خود را بر آن اظهار نکند : آگاهی خود را بر آن موضوع آشکار نکند

      4- از جای تهمت زده پرهیز کن : به کسی تهمت نزن

32- مؤلّف کدام کتاب نادرست است ؟        1- کیمیای سعادت از احمد غزالی                              2- اخلاق ناصری از خواجه نصیر الدین توسی

       3- قابوس نامه از عنصر المعالی کیکاووس        4- الهی نامه از خواجه عبدالله انصاری

33- هم خانواده ی کدام کلمه ، غلط است ؟         1- تهمت ( اتهام )                         2- وقوف ( موافق )                      3- خصم ( مخاصمه)      4- سبقت ( مسابقه )

34- قالب شعری درس « پرتو امید » چیست ؟        1- قصیده                  2- غزل                     3- مثنوی                  4- قطعه

35- کدام توضیح نادرست است ؟     1- یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور : آرایه ی تلمیح

    2- هان مشو نومید چون واقف نه ای از سرّ غیب : تلمیح به آیه ی :  « و عِندَهُ مفاتح ُ الغیبِ لا یعلمها الا هو .» ( 6/ 59 )   3- دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت        دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور : آرایه ای ندارد

     4- ای دل ، ار سیل فنا بنیاد هستی بر کند     چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور : آرایه تشبیه و تلمیح

36- همه ی لغات درست معنی شده اند به غیر از :  1- دل بد مکن : واهمه نداشته باش و قطع امید مکن2- گردون : چرخ ، آسمان     3- مُغیلان : گیاه خاردار4- وِرد : ورود

37- تخلّص چیست ؟

       1- نامی معمولاً غیر از نام اصلی شاعر که او برای خود بر می گزیند ودر شعر به ویژه آخر غزل یا قصیده می آورد       2- بیتی که در آن ، شاعر اسم خود را ذکر می کند

       3- ذکر کردن شاعر ، نام شاعرانه ی خود را در شعر       4- همه ی موارد

38- کدام گزینه هم شبه جمله دارد هم تضمین :

       1- زینهار از رفیق بد زنهار      و قنا ربنا عذاب النار        2- چو آینه نور خیز گشتی احسنت     چون ارّه به خلق تیز گشتی احسنت

            در کفش ادیبان جهان کردی پای      غوره نشده مویز گشتی احسنت

        3- ای کاش شود خشک بُن تاک و خداوند     زین مایه  شر،حفظ کند نوع بشر را         4- عجب آن دلبر زیبا کجا شد / عجب آن سرو خوش بالا کجا شد     .

39- کدام گزینه شبه جمله نیست ؟  1- هان       2- آی                       3- مخور    4- دریغ و درد

40-  در بیت « پای چو در راه نهاد آن پسر / پویه همی کرد و در آمد به سر » نهاد جمله کدام است ؟    1- پای                                2- راه       3- آن پسر   4- پویه

 

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 18:23 |

سؤالات تستی فصل 6 ، فارسی سوم

1-    راز موفقیت دانشمندانی چون خواجه نصیرالدّین و ابوریحان در چیست ؟

       1- عشق و علاقه به درس               2- پشتکار

       3- تشنه ی دانایی و عمل به توصیه ی پیامبر اسلام ( ص ) ( ز گهواره تا گور دانش بجوی )

       4- همه ی موارد

2- با توجه به معنی املای کدام کلمه غلط است ؟

       1- تعرّض : مورد اعتراض و پرخاش قرار دادن            2- رَمَغ : توان ، نیرو

       3- طنین : آواز                                              4- محضر : جای حضور

3- همه ی عبارات آرایه ی ادبی دارند به غیر از :

      1- کم کم شمع وجودش به خاموشی می گرایید                   2- هر روز درخت وجود نصیر الدین پر بارتر می شد

      3- من از تفکر در آنها درس خداشناسی می آموزم          4- ماه چون ظرفی سیمگون می درخشد

4- کدام توضیح در مورد خواجه نصیر الدین توسی غلط است ؟

      1- از فقهای اهل سنّت است

      2- از علمای بزرگ ریاضی ، نجوم و حکمت ایران در قرن هفتم

      3- هلاکو را به ایجاد رصد خانه ی مراغه تشویق کرد

      4- کتاب اخلاق ناصری از اوست

5- در کدام عبارت غلط املایی وجود دارد ؟

       1- دوستی فقیه و دانشمند بر بالین وی حاضر آمد                2- شیون از خانه ی بیمار برخواست

       3- بحث و مناظره با دیگر شاگردان بود                             4- او هر روز لوح و کتاب در زیر بغل می نهاد

6-  کدام جمله دو قید دارد ؟

      1- او همیشه لباس تمیز می پوشد                2- هوا کاملاً صاف است

      3- احمد خیلی خوب درس می خواند            4- او هرگز دروغ نمی گوید

7- .................. کلمه ای است که اغلب در باره ی فعل جمله ، توضیح می دهد .

       1- صفت               2- نهاد           3- قید           4- متمم

8- هم خانواده ی کدام کلمه غلط آمده است ؟

      1- حضور ( ضریح )             2- ضعف ( تضعیف )        3- مناظره ( نظاره )             4- جاهل ( جهالت )

9- کلمات « مشتاق و اشتیاق » و« برّ و بحر » نسبت به یکدیگر به ترتیب چگونه اند ؟

         1- هم خانواده ، مترادف     2- مترادف ، متضاد       3- هم خانواده ، متضاد            4- هم آوا ، متضاد

10- کدام کلمه فقط یک شکل املایی دارد ؟

     1- هجده ( هیجده / هژده )     2- توس ( طوس )        3- هشیار ( هوشیار )     4- بیفتاد ( بافتاد )

11- در کدام مصراع « قید » به کار رفته است ؟

    1- نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد           2- راحت روح زنان ، زینت مردان ادب است

    3- موج ها خوابیده اند آرام و رام                             4- بگفتا من گِلی ناچیز بودم

12- کدام گزینه دارای « فضا سازی » است ؟

  1- ایرانیان با ادب ترین مردم مشرق زمین و نرم خوترین و خوش خلق ترین افراد جهان هستند

  2- علم ودانش و دست آوردهای جدید علمی ، پیوسته چهره ی جهان و چگونگی زیست انسان را دگرگون می کند

  3- رفتم سراغ اکبر آقا که تو اتاقک جلوی کامیون خوابیده بود و با ترس و لرز بیدارش کردم

  4- برای این که بدانم آنان چیستند و این ، تنها یکی از اندیشه های من در باره ی آن هاست

13- کدام گزینه دارای ویژگی های « نثر تاریخی » نیست ؟

     1- مادرم ، مهرانه ، پس از آن که بهترین لباس را بر من پوشاند ، مرا از زیر قرآن گذراند

   2- دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به قوت بازو نان خوردی

  3- هر خردمند که این بشنید ، بپسندید و جای آن بود

4- اطبا از معالجت او عاجز آمدند

14- واژه های کدام گزینه « هم خانواده » نیستند ؟

      1- جاهل ، مجهول ، تجاهل        2- نصیر ، منصور ، نصرت

    3- مناظره ، منظر ، نظارت                   4- ضریح ، حضرت ، حضور

15- معنای کدام واژه ، نادرست است ؟

    1- طنین : صدا   2- رخسار : پیشانی       3- مقطّع : بریده                   4- شیون : گریه و زاری

16- مفهوم کدام گزینه نادرست است ؟

     1- نفس او به شماره افتاده بود : به شدت ترسیده بود                 2- با تعرض پاسخ داد : با گله و شکایت جواب داد

  3- دیده از جهان فرو بست : فوت شد                           4- شیون از خانه برخاست : صدای گریه از خانه بلند شد

17- در بازگردانی یک متن کهن به متن امروزی کدام مورد اتفاق نمی افتد؟

   1- تغییر در ساخت فعل    2- جا به جایی اجزای جمله      3- تغییر در مفهوم فعل  4- تغییر در واژه ها

18- مفهوم کدم گزینه غلط است ؟

    1- در وجود آمد : به دنیا آمد      

2- به رنج و مشقّت کار می فرمود : به خاطر اذیت کردن از او کار می کشید

  3- تا به دستوری فرو گرفتند : با گرفتن اجازه پایین آوردند 

4- هوای دل من در موافقت فرمان توست : آرزوی من بندگی توست

19- مفهوم کلمات « صومعه ، زَهره ، طرار ، جزع » در کدام گزینه درست آمده است ؟

    1- عبادت ، ادب ، دزد ، بی صبری            2- عبادتگاه ، جرأت ، دروغگو ، التماس

  3- محل عبادت ، شهامت، راهزن ، زاری     4- کلیسا، اجازه ، جوان مرد ، بی تابی

20- مفهوم کدام واژه غلط است ؟

  1- عیال : خانواده  2- جگر آور : غضبناک   3- علی الصباح : بامدادان                   4- پارسا : پرهیزگار

21- برای فضا سازی در تعزیه ، رنگ لباس اشقیا ............... رنگ است .

      1- آبی            2- سرخ                   3- سبز          4- زرد

22- واژه های تنوین دار همواره ................. هستند و در باره ی وقوع فعل توضیح می دهند .

     1- صفت          2- فعل          3- قید           4- نهاد

23- کتاب « تذکره الاولیا » از کیست ؟

       1- ابوالفضل بیهقی        2- محمد غزالی           3- خواجه نصیرالدین توسی      4- عطار نیشابوری

24- کدام کلمه با « تعرض » هم ریشه نیست ؟  1- مضارع    2- عارض        3- عرض         4- اعتراض

25- کدام لغت، غلط معنی شده است ؟

      1- مقرّبان : نزدیکان       2- الاّ : مگر      3- مشقت : سختی       4- قریب : نا آشنا

26- کدام عبارت ، غلط املایی دارد ؟

     1- برخواست و به خانه رفت        2- الهی ! غریبم و بی مادر و پدر                    3- قریب هفت سال بر دار بود

    4- پیغمبر – علیه الصلوه و السلام – را به خواب دید

27- کدام کلمه ارتباط معنایی با« ضَعف » ندارد ؟     1- تضعیف       2- مضاعف       3- ضعیف       4- مستضعف

28- قید کلمه یا ترکیب هایی است که مفهوم مکان ، حالت ، زمان ، تردید ، یقین ، تکرار و... را به ............... جمله اضافه می کند . 1- مسند         2- صفت       3- فعل          4- مفعول

29- کدام توضیح ، غلط است ؟

    1- در تعزیه رنگ لباس اولیا سبز است      2- ابوریحان بیرونی در قرن پنجم می زیست

   3- در ترکیب « شمع وجود » وجود به شمع تشبیه شده است                 4- معادل فارسی « طرّار » درد است

30- همه ی لغات درست معنی شده اند به جز :

      1- سیده : بزرگ و سرور  2- خواجه : صاحب و سرور       3- جامه : لباس           4- عارف : خداشناسی

31- کدام عبارت ، غلط معنی شده است ؟

    1- فردا جاهیت خواهد بود : در آینده آن چنان مقام وشکوهی خواهی داشت

    2- سخت نیکو داشت : بسیار خوب برگزار کرد      3- در وجود آمد : از دنیا رفت     4- خون گریستند : کنایه از ناله و گریه بسیار

32- معنی همه ی گزینه ها درست است به غیر از :

     1- فرو گرفتند : یاد گرفتند                  2- فرو تراشید : فرو ریخت ، تحلیل رفت  3- جای آن بود : شایسته ی گرفتن چنین مراسم ختم با شکوهی بود         4- بگریست به درد : درد مندانه گریه کرد

33- کدام گزینه « کنایه » ندارد ؟   1- دل تنگ     2- در پایان روز، خسته می شوم 3- خون گریستند        4- دیده از جهان فرو بستن

34- کدام جمله ادبی است ؟  1- دوستی فقیه و دانشمند بر بالین وی حاضر آمد        2- آرام از کوچه ها می گذشت و خود را به محضر در س استاد می رساند   3- هر چه می آموخت عشق و علاقه اش به دانش اندوزی بیشتر می شد   4- کم کم شمع وجودش به خاموشی می گرایید

35- کدام گروه واژه همواره قید است ؟    1- تند ، روز                  2- هرگز ، همواره                  3- البته ، خوب 4- گاهی ، خوانا

36- نوشتن شرح حال بزرگان علم و ادب از گذشته تا کنون مرسوم بوده است . به این گونه کتاب ها ............. می گفتند ؟

     1- تذکره          2- تاریخ         3- سرگذشت نامه        4- بیوگرافی

37-زمان فعل های کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟           1- رابعه دایم روزه داشتی                  2- تا روز بر پای بودی

    3- یک ساعت از خدمت نیاسودمی          4- تو مرا زیردست مخلوق کرده ای

38- ساختمان واژه در کدام گزینه مثل بقیه نیست ؟  1- خردمندانه   2- خرد ورز      3- فرهنگ پرور 4- نوروز

39-  املای کدام گزینه نادرست است ؟    1- بالاجبار 2- بالعکس      3- بلاخره        4- بلافاصله

40- در کدام گزینه « را » در مفهوم فعل تاًثیری ندارد ؟

     1- ای مرد ، خود را رنجه مدار     2- پدر او را سه دختر بود                  3- مرا از این همه ، هیچ غم نیست        4- دزد را کی زهره ی آن بود

 

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 18:22 |

سؤالات تستی فارسی سوم ؛ فصل 7

1- ساختمان کدام کلمه مانند بقیه نیست ؟  1- روند         2- الوند          3- سهند         4- دماوند

2-  کدام عبارت « واو عطف » دارد ؟

    1- آدم پر حرف تخم می پاشد و آدم خاموش درو می کند               2- هر چیزی با ضد و مخالف خود شناخته می شود

    3- شهرت آفت است و گوشه نشینی راحت                       4- اول فتنه جرقه است و آخرش شعله های سوزان

3- کدام عبارت « حرف ربط » دارد ؟

    1- از گذشته عبرت بگیر و از آثار گذشتگان پند               2- آنچه بر قضا و قدر فایق می آید ، صبر است

    3- صبر و امید دو عامل مهم موفقیّت اند                        4- غرور و خود پسندی ، عبادت هفتاد ساله را نابود می کند

4- موضوع کدام کتاب ، نادرست است ؟    1- اسفار( شرح چهار سفر روحانی )       2- شفا ( فلسفه )

  3- قانون ( طب اسلامی )                             4- التفهیم ( دارو شناسی )

5- با توجه به معنی ، املای کدام کلمه، غلط است ؟                   1- نهیب : هراس                   2- عُزوبت : گوارایی

    3- ماءِ مَعین : آب پاک و روان           4- تهذیب : پاکیزه کردن

6- واژه ی « مائده » به کدام معنی نیامده است ؟

    1- آب                   2- طعام                   3- سفره         4- خوردنی

7- این توصیف مربوط به کدام کتاب است ؟                   « بیست و پنج سال در آن کتاب مشغول شد و الحق هیچ باقی نگذاشت و سخن را به آسمان علّیین برد . »

     1- بوستان              2- مثنوی معنوی         3- شاهنامه                4- تاریخ بیهقی

8- در همه ی گزینه ها تشبیه وجود دارد به جز :

     1- ساحل آرامش2 - رزمندگان پاکباز    3- مائده ی علم و تمدن         4- روحی به گستردگی و صمیمیت کویرها

9- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟          1- ازدحام جمعیت مانع از هر کاری می شد       2- ترجیح می دهم با اتوبوس بروم         3- اشتباه خود را موجه نکنید          4- راجبِ این مسئله بعداً صحبت می کنیم

10- در کدام گزینه حرف اضافه نیست ؟   1- که            2- در            3- با              4- از

11- همه ی گزینه ها حرف اضافه و متمم دارند به غیر از :

       1- حسود از چاقی دیگران لاغر می شود       2- مرواریدی داشت که چون خورشید می درخشید

   3- ابتدا در حیاط را رنگ زد ؛ سپس استراحت کرد       4- همواره به نیازمندان کمک می کرد

12- کدام یک آرایه ی « تشبیه » ندارد ؟ 1- از کمند آرزوها رست   2- صد هزاران چشم ، قاب عکس کودک شد

   3- این طرف تنها سلاح جنگ ، ایمان بود                   4- شهر یکباره به خویش آمد

13- به سروده هایی که دارای آهنگ شکوهمند ، استوار و پر صلابت هستند شعر ........ می گویند .

    1- تعلیمی     2- حماسی      3- غِنایی        4- مذهبی

14- با توجه به معنی ، املای کدام کلمه ، غلط نوشته شده است ؟

     1- امل : آرزو          2- امارت : فرمانروایی              3- مسطور : پوشیده شده                   4- صفیر : صدا و صوت

15- کدام لغت ، غلط معنی شده است ؟  

   1- دمان : خروشان و پر تلاطم            2- فراق : دوری           3- داعیه : انگیزه                   4- بزم : رزم

16- کدام کلمه با « داعیه » هم ریشه است ؟       1- ادعا           2- معاد          3- عید           4- عادت

17- دراین مصراع چند متمم وجود دارد ؟ مهتری گر به کام شیر در است   شو خطر کن ز کام شیر بجوی

            1- سه           2- چهار                   3- دو            4- یک

18- در کدام مصراع « را » نشانه ی مفعول نیست ؟

     1- در دلش خورشید ایمان را نمی دیدند        2- تانک های شومتان را در کمین هستم

    3- چشم اشک آلوده را وا کرد                     4- بر کمانش تیر آرش را نمی دیدند

19- کدام مصراع ، غلط معنی شده است ؟

      1- کودک ما بغض خود را خورد ( کودک خشم خود را آشکار کرد )

      2- ناگهان تکبیر پر  واکرد ( ناگهان فریاد الله اکبر در هوا پیچید )

      3- از کمند آرزوها رَست ( از دام آرزوها و هوس هایش رها شد

      4- صد هزاران چشم ، قاب عکس کودک ما شد ( صدها هزار چشم به او نگاه می کرد )

20- آرایه ی تشخیص در همه ی بیت ها وجود دارد به جز :

      1- آسمان از شوق دف می زد                   2- شطّ خرمشهر ، کف می زد

      3- شهر یکباره به خویش آمد          4- در دلش خورشید ایمان را نمی دیدند

21- کدام مصراع ، غلط املایی دارد ؟

     1- تلّی از خاکستر خاموش                         2- با هجوم بی عمان خود

     3- در میان آتش و باروت غوغا کرد              4- در غروب آفتاب خویش

22- این سخن از کیست ؟ « علم اگر در ثریّا باشد مردانی از سرزمین فارس ( ایران ) بدان دست خواهند یافت .»

     1- پیامبر ( ص )       2- امام علی ( ع )        3- امام حسین ( ع )     4- امام خمینی ( ره )

23- کدام بیت از فردوسی نیست ؟

     دریغ است ایران که ویران شود          کنام پلنگان و شیران شود

     پس از کردگار جهان آفرین              به تو دارد امید ، ایران زمین

     مهتری گر به کام شیر در است                    شو خطر کن ز کام شیر بجوی

     توانا بود هر که دانا بود                    ز دانش دل پیر برنا بود

24- در کدام جمله متمم به کار رفته است ؟        1- ایرانیان مردمانی پاک نهاد هستند     

   2- همه جای ایران سرای من است       3- برای نوشتن یک متن ادبی چه باید کرد ؟ 4- تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم

25- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟       

   1- مرهون و مدیون      2- گرمای تاقت سوز     3- قدرت طبع            4- طنین تکبیر

26- در کدام گزینه ترکیب اضافی آمده است ؟

     1- گنبد نیلگون       2- امواج کف آلود        3- فصل زیبا     4- ساحل آرامش

27- همه ی گزینه ها از راه های پرورش و آفرینش زیبایی در متن می باشند به جز :

     1- استفاده از توصیف           2- ثبت واقعیات          3- بهره گیری از آیات    4- به کار بردن شبکه ی معنایی

28- کدام گزینه ، بخشی از ادبیات حماسی به شمار می آید ؟

     1- ادبیات تعلیمی               2- ادبیات نمایشی        3- ادبیات عرفانی         4- ادبیات پایداری

29- در کدام گزینه واژه های مترادف به کار رفته است ؟

     1- انسان عاقل در کارها افراط و تفریط نمی کند               2- در همه ی این نشیب ها و فراز ها ایران و ایرانی مانده اند

     3- به سِلاح و صَلاح مجهز شوید                           4- خط دشمن ، گیج و سرگردان

30- نام نویسنده ی کدام کتاب ، غلط است ؟

    1- کودکی از جنس نارنجک ( محمد گودرزی)            2- اخلاق ناصری ( خواجه نصیرالدین توسی )

    3- کیمیای سعادت ( محمد غزالی )                        4- چهار مقاله ( نظامی گنجوی )

31- کدام سردار ایرانی از فراز کوه دماوند با پرتاب تیر مرز ایران را از توران جدا کرد ؟

     1- آریوبرزن            2- آرش                   3- سیاوش       4- رستم

32- « چو » در ابتدای این بیت به چه معناست ؟ « چو ایران نباشد تن من مباد/ بدین بوم و بر ، زنده یک تن مباد »

    1- وقتی که             2- مثل          3- چگونه        4- اینگونه

33- مفهوم عبارت « داعیه ای در من پدید آمد » در کدام گزینه است ؟

    1- به دعا و عبادت پرداختم    2- فکر مرا به خود مشغول کرد  

   3- از من دعوت شد               4- انگیزه ای در من ایجاد شد

34- منظور از « شیران و دلیران » دراین بیت چیست ؟  « خانه های خاک و خون خورده/ مهد شیران و دلیران بود »

     1- جانوران درنده      2- نیروهای اشغالگر      3- رزمندگان ایرانی      4- نوجوانان آینده ساز

35- رابطه ی واژگانی کدام گزینه مانند بقیه نیست ؟  

    1- مرهون و مدیون     2- تندباد و طوفان        3- بزم و رزم              4- مصون و محفوظ

36- کدام گزینه « واو عطف » دارد ؟

    1- تیر های وحشی و سرکش            2- باز هم خواند و تماشا کرد

    3- کین او مهر است و مهر اوست کین  4- سنگ آورد و مگس را دید باز

37- کدام یک شاعر نیست ؟       1- فردوسی      2- مولوی        3- سعدی       4- رازی

38- کدام کلمه با « علّیین » هم خانواده است ؟    1- اعلام                   2- اعلا           3- علامت       4- اعلان

39-  کدام دانشمند قبل از دیگران می زیسته است ؟ 

۱- ابن سینا          ۲- فارابی       ۳- خواجه نصیر الدین توسی      ۴- خواجه نظام الملک

۴۰- کدام واژه ُ فارسی است ؟  ۱- تانک     ۲- باروت      ۳- دف    ۴- نارنجک

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 18:21 |

سؤالات تستی فصل 8 ، فارسی سوم                                                                                                 

  با توجه به شعر زیر به سؤالات 1و2 پاسخ دهید .

  چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما                           ای جوانان عَجَم ، جان من و جان شما

  حلقه گرد من زنید ، ای پیکران آب و گِل                     آتشی در سینه دارم از نیاکان شما

1-    کدام توضیح ، غلط است ؟

1- چراغ لاله ُ یک ترکیب اضافی است        2- بیت اول تشبیه دارد

3- چون ، حرف اضافه است                   4- خیابان در معنای اصلی خود به کار رفته است

2- همه ی توضیحات درست است به غیراز ...

     1- حلقه گرد من زنید ( متحد شوید )                    2- ای پیکران آب و گل ( مجازآً ، ای انسان ها )

     3- عجم ، در این جا به معنی غیر عرب است 4- آتش ، استعاره از ادب و فرهنگ ایرانی

3- کدام توضیح در مورد « ویکتور هوگو » غلط است ؟

      1- از مشهور ترین شاعران قرن نوزدهم انگلیس                  2- بینوایان ، از آثار اوست

      3- از بزرگ ترین نویسندگان و ادبای اجتماعی جهان  4- وی طرفدار جدی اصلاحات اجتماعی بود

4- همه ی توضیحات در مورد « سنت اگزوپری » درست است مگر ...

     1- نویسنده ی معروف فرانسوی        2- در جوانی به هوانوردی پرداخت

     3- اثر معروف او « شازده کوچولو » است       4- در جنگ جهانی اول به خدمت ارتش در آمد.

5- کدام گزینه ، غلط املایی دارد ؟

      1- پول خدمتگزار خوبی است         2- فیلی را بلعید و هزم کرد

      3- دانه هر چند خُرد بوده باشد       4- آخرین قطره ی ذخیره شده را خورد

6- کدام کلمه با « وداع » هم خانواده است ؟

     1- تودیع              2- استدعا       3- دعوت        4- ادّعا

7- کدام واژه ، فارسی است ؟

   1- بوآ          2- پول           3- شکار         4- بانک

8- کدام یک تشبیه ندارد ؟

      1- چراغ یقین       2- شوق آموختن         3- نور اندیشه             4- بهار عمر

9- با توجه به بیت « بیا تا برآریم دستی ز دل    که فردا نتوان بر آورد ز گِل » کدام گزینه غلط است ؟

     1- دست از دل بر آوردن ، کنایه از : از سر صدق به راز و نیاز پرداختن

     2- منظور از فردا روز قیامت است               3- بیت از گلستان سعدی انتخاب شده است

     4- گِل : ( مجازاً ) به معنای گور و قبر

10- از داستان هایی که تا کنون خوانده اید کدام یک « رُمان » است ؟

      1- شازده کوچولو    2- کژال                   3- مرخصی      4- جوانه و سنگ

11- کدام ویژگی از ویژگی های رمان نیست ؟

     1- شرح مفصّل حوادث و زندگی شخصیت ها            2- طولانی بودن داستان

    3- تنوع فضا ، مکان و زمان              4- شخصیت های داستان اندک است

12- « شازده کوچولو » کتابی است ...

     1- خیال انگیز و زیبا           2- عواطف بشری در آن به ساده ترین شکل تجزیه و تحلیل شده است

    3- در این کتاب افرادی که بر اثر غوطه ور شدن در علایق مادی و پول پرستی از سجایای انسانی به دور افتاده اند تحت نام آدم های بزرگ به باد مسخره گرفته شده است           4- همه ی موارد

13- گاهی در تلفظ جای دو حرف عوض می شود مثل « قفل » که « قلف » تلفظ می شود کدام گزینه مشابه چنین اشتباهی نیست ؟

     1- تاکسی ( تاسکی )          2- اجتماع ( اشتماع )    3- فلاسک ( فلاکس )             4- عکس ( عسک )

14- هم خانواده کدام کلمه ، غلط است ؟

     1- سیّاره ( میسّر )   2- وقار ( موقّر )          3- مفتون ( فتنه )        4- ماجرا ( جریان )

15- مفرد ِ « معارف » در کدام گزینه نیامده است ؟

     1- مَعرِف              2- عرف                   3- مَعرَف        4- معرفت

16- آرایه ی کدام عبارت درست نیست ؟

     1- صدای نازک و عجیبی مرا از خواب بیدار کرد ( حس آمیزی )      

     2- وقتی که نخستین بار چشم شاهزاده به هواپیمای من افتاد ( چشم ، مجازاً نگاه )

     3- برخی نادوست و برخی دوست دار ( تشخیص )

     4- همواره دوستی خوب و یک دل داشته باشی ( کنایه از متحد و صمیمی )

17- کدام کلمه را می توان « مشتق » به حساب آورد ؟

      1- چشمه            2- آسمان        3- پانصد         4- موسیقی

18- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود دارد ؟

     1- عزیمت             2- اوقات فراغت          3- پس از کمی تأمّل              4- آزرخش

19- کدام واژه فارسی است ؟      1- میلیون       2- بانگ                   3- المپیک       4- هورا

20- کدام توضیح ، غلط است ؟

      1- در کلمه ی « نیاکان » حرف « ک » واج میانجی است

      2- املای برگزار به صورت « برگذار » هم درست است

      3- کلمه ی بیهودگی را می توان به صورت « بیهوده گی هم نوشت

       4- رایگان در اصل راهگان بوده است .( آنچه در راه بجویند )

21- رابطه ی کدام زوج واژه با سایر گزینه ها متفاوت است ؟

      1- روییدن ، رویش           2- ورزیدن ، ورزش       3- کوشیدن ، کشش     4- پرسیدن ، پرسش

22-  مفهوم همه ی گزینه ها درست است جز گزینه ی ...

     1- چشم داشتن : نیازمند بودن        2- دست بر آوردن : دعا کردن

     3- کوتاه بودن دست : ناتوانی           4- مسئله مرگ و زندگی : بسیار مهم

23- شاعر در بیت زیر کدام مفهوم را مورد تأکید قرار می دهد ؟

      « بیا تا برآریم دستی ز دل     که نتوان بر آورد فردا ز گل »

     1- غنیمت شمردن فرصت    2- اظهار نیاز به درگاه الهی

     3- کمک کردن به نیازمندان  4- پرهیز از ناامیدی

   الف ) 1و2     ب) 2و3                   ج) 1و4          د) 2و4

24- متضاد کدام واژه صحیح نیست ؟

     1- نفرت ( عشق )    2- فقر ( ثروت )          3- ناشکیب ( ناصبور)              4- غمناک ( شادمان )

25- کدام گزینه جزء تقسیم بندی داستان ها نیست ؟

     1- رمان      2- تذکره        3- داستان کوتاه          4- داستانک

26- هر گاه درست زیر هر کلمه ، ترجمه ی آن را بیاوریم به آن .......................... می گویند .

      1- ترجمه ی ساده و روان      2- ترجمه ی محتوایی    3- ترجمه ی تحت اللفظی      4- ترجمه ی کامل 

27- کدام ترجمه ساده و روان است ؟

  1- علی می بیند شما را در کلاس Ali sees you in the class

  2- من می توانم فوتبال را خیلی خوب بازی کنم             Ican play football very well

  3- آنها رفتند به مدرسه دیروز they went to school yesterday

  4- پدرم رفت به کتابخانه دیروزmy father went to the library yesterday

28- کدام ترجمه تحت اللفظی است و روان نیست ؟

    1- المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلمون مِن لسانه و یده : مسلمان کسی است سالم ماند ( در امان باشند ) مسلمانان از زبانش و دستش

    2 - اکبرُ العیب أن تَعیبَ ما فیک مِثلُهُ : بزرگ ترین عیب آن است که چیزی را که در خود داری ، بر دیگران عیب بشماری

     3- أشَدّ الذنوب ِ ما استهان بِهِ صاحبُهُ : سخت ترین گناه ، آن که گناهکار آن را کوچک بشمارد

     4- ما أکثر العبر و اقلّ الاعتبار : عبرت ها چقدر فراوانند و عبرت پذیران چه اندک !

29- معنای کدام واژه صحیح نیست ؟

     1- بلعید : فرو برد               2- آوخ : آه ، افسوس    3- وقار : سبُکی           4- فراغت : آسودگی

30- همه ی گزینه ها  مفهوم واژه ی « گذاشتن » است به جز ...

     1- قرار دادن           2- وضع کردن            3- تعیین کردن          4- ادا کردن

31- متضاد کدام واژه ، غلط است ؟

      1- متکبر ( متواضع) 2- فراق ( وصال )                  3- فقر ( تنگدستی )     4- خُرد ( کلان )

32- از نظر نگارش استعمال کدام کلمه ، درست است ؟

      1- بازرسین           2- دستورات     3- سفارشات    4- مسافرین

33- کدام کلمه مرکّب است ؟

      1- گلستان            2- قلمستان     3- هنرستان     4- داد ستان

34- ساخت کدام گزینه متفاوت است ؟

      1- سنگین            2- خشمگین    3- سهمگین              4- اندوهگین

35- کدام واژه ، پسوند ندارد ؟

    1- نمکدان              2- سخندان     3- نیزار          4- گرمسیر

36- کدام واژه ، غلط معنی شده است ؟

     1- تأمّل : فکر و اندیشه                  2- مفتون : فتنه گر      3- فاش : آشکار          4- همتا : نظیر و مانند

37- با توجه به بیت « به لطفم بخوان و مران از درم / ندارد به جز آستانت سرم » کدام گزینه غلط است ؟

      1- « م » در لطفم ، مفعول است ( مرا به لطف بخوان )  2- « م» در درم ، مفعول است ( مرا از در مران )

      3- سر بر آستان کسی داشتن یا نهادن ، کنایه از اطاعت و تعظیم کردن   4- « م » در سرم ، مفعول است

38- همه ی لغات درست معنی شده اند به جز :

   1- اِنعام : نعمت دادن ، بخشیدن                   2- خوکردن : عادت کردن ، انس گرفتن

   3- ذلّت : خوار و ناتوان                     4- آستان : درگاه

39- کدام توضیح ، غلط است ؟

      1- بیا تا بر آریم دستی ز دل : بیا تا از دل دست بشوییم

      2- که صورت نبندد دری دیگرم ( تصور نمی شود )  

      3- ز بد کردنم ، دست کوتاه دار ( مرا از خطا و بدی کردن باز دار ؛ دست کوتاه کردن کنایه از انجام ندادن کاری )

      4- چراغ یقینم فرا راه دار ( در راه من قرار ده )

40-  متضاد کدام کلمه ، غلط است ؟

      1- لطف ( قهر )      2- عاجز ( قادر )          3- دخل ( خرج )         4- عاقبت ( سرانجام )

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 18:20 |
       بسم الله الرحمن الرحیم

           آزمون املا ، فصل اول ، فارسی سوم

1- برای هر یک از کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید .

  الف- نصرت ، مبطلان ، اعظم ، مظهر ، وصیّت ، تداعی ، مدافع

1-    با حروف درهم ریخته ی داخل پرانتز کلمه ای بنویسید  که مترادف کلمه ی مقابل آن باشد .

  الف- فرزندان( ه ، س ، ا ، ل ، ل )  ب- عموم مردم( ا ، ع ، ا ، ی ، ر ) ج- نردبان ها ( ج ، ا ، م ، ر ، ع )

 اجازه ( خ ، ص ، ت ، ر )

2-    شکل صحیح املای کلمه ی افتاده را از داخل پرانتز انتخاب کنید و بنویسید .

الف- تو کز ............... دیگران بی غمی .( مهنت ، محنت )

ب- مدافعان ناگزیر شدند که به آن سوی ................ خرمشهر کوچ کنند ( شتّ ، شطّ )

ج- تا این را گفت برای همه ، صحنه ی کربلا.................... شد .( تداعی ، تدائی )

د- در آسمان سینه ی من ابر................ خُفت .( بغض ، بغز )

ه) این ............... کاه بردار و به لشکرگاه سلمان بر .( طوبره ی ، توبره ی )

و) آفرین بر اصحاب و............... اوی که خلق را به راستی پند دادند ( گزیده گان ، گزیدگان )

4- مناسب ترین و صحیح ترین شکل املایی کلمات زیر را انتخاب کنید .

     الف- زندگیت – زندگی ات         ب- تازگی – تازه گی      ج- مومن – مؤمن     د- الان – الآن

3-    با توجه به معنی ، املای کدام واژه ها نادرست است ؟

  سنا : آفرین // بساط : فرش// ختبه : سخنرانی // وسایا : سفارشات // خرقه : لباس // فارغ : آسوده// خصلت : ویژگی // قریبان : بیگانگان // فضایل : نیکی ها // نظاره : تماشا

4-    در عبارت زیر ، چند غلط املایی وجود دارد ؟

خدایا به شناخت تو زنده گانیم و به نصرت تو شادانیم .نه سنای تو را زبان ، نه دریای جلال و کبریای تو را کران . سپاس باد یزدان دانا را که آورنده ی بهار و خزان است و آفرین بر اصحاب اوی که طریق مبتلان را بر نوشتند و بسات حق را بگستردند .  1- یک      2- دو            3- سه 4- چهار

6- در کدام گزینه ، واژه های هم خانواده وجود ندارد ؟

   1- سعادت ، سعد ، مسعود    2- متعال ، تعادل ، تعالی

  3- ظلم ، مظلوم ، ظالم                  4- نصر ، نصرت ، نصیر

7- در گروه کلمات زیر ، چند غلط املایی وجود دارد ؟

  تنین دلنشین – پیغامبر اعظم – در امان ماندن – قهر کردن ، خطبه ها – وصایای پیامبر – تازه گی و شکوفایی

   1- یک        2- دو            3- سه     4- چهار

8- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود دارد ؟

   1- اینک ای خوب ، فصل غریبی سر آمد    2- نام تو رخصت رویش است و تراوت

   3- خاموش مباش زیر این خرقه               4- هشدار که منجی جهان آمد

9- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود ندارد ؟

   1- مسجد جامع خرمشهر قلب شهر بود که می طپید و تا بود ، مظهر ماندن و استقامت بود

   2- خرمشهر به اشغال متجاوزان در آمد و مدافعان  ، به ان سوی شطّ خرمشهر کوچ کردند

   3- برای همه ، صحنه ی کربلا تدائی شد . گفت : من نمی توانم به شما فرمان بدهم

   4- این جمله را مردی از صلاله ی جوان مردان بر تابلوی دروازه ی خرمشهر نگاشته بود

10- در عبارت زیر ، چند غلط املایی وجود دارد ؟

   رودخانه به آن ها مُلهق شد و نظاره می کرد که چگونه حیاط حقیقی مردان خدا ققنوس وار از میان خاکستر نخل های نیم سوخته ، خانه های ویران ، اتومبیل های آتش گرفته و کشتی های به گِل نشسته سر بر می آورد . عجب از این عقل باژگونه که ما را در جست و جوی شهدا به قبرستان می کشاند ! و راز ها را در دل محفوظ نگه می دارد     1- یک    2- دو                 3- سه           4- چهار

                                      فصل دوم

1-    در میان گروه کلمات زیر املای کدام کلمات نادرست است . شکل صحیح آن ها را بنویسید .

« وحله ی اول ، قریحه ی نقد و تحلیل ، محارت و تخصّص ، التفاط و توجه ، انواع عافت ، هزم و دور اندیشی ، فیلم های مستند ، وجح معاش ، هیئت ژولیده

2-    جاهای خالی را با انتخاب شکل صحیح کلمه از داخل پرانتز پر کنید .

الف- بر خرد و ............... تو پوشیده نیست که من راست می گویم .( فراصت ، فراست )

ب- وقت آن است که باقی ............. خود به ادا رسانم ( ضمان ، ظمان ، زمان )

ج- جوانان باید از این آبشخور پاک و ................ فرهنگ ایرانی بهره گیرند ( ذلال ، زلال ، ضلال )

د- در ایران نوع کاربرد آب و جلوگیری از ................ رفتن آن ، مراقبت خاصی لازم دارد .( هدر ، حدر )

ه) سرانجام ............... چهل هزار سرباز مقدونی گردیدند ( مقهور ، مقحور )

3- در کدام گزینه زیر ، غلط املایی بیش تری وجود دارد ؟

   1- در وحله ی اول ، خود و تاریخ خود را بشناسد ، سپس با جریان های عمده ی فکری جهان آشنا گردد و بدین گونه دارای قریهه ی نقد و تهلیل گردد

2- اگر فرهنگ جوان و ترز دید او پایه و مایه ای گرفته باشد ، می تواند گشایشی در درون او پدید آورد و به بالش و رویش بیانجامد

3- در پایان کتاب خود از انحطات حکومت ایران نیز حرف می زند که در غرور و غفلت غرق شدند و سرانجام مغهور چهل هزار سرباز مقدونی گردید

4- تاریخ و فرهنگ ادبی این سرزمین ، سرشار از آموزه های اخلاقی ، دینی و حکمی و آیین زندگی است . جوانان باید از این آبشخور های زُلال بهره گیرند .

4- در کدام گزینه ، تمام واژه های به کار رفته ، هم خانواده نیستند ؟

   1- عقیده ، اعتقاد ، معتقد                      2- انضباط ، نظم ، منظم   

  3- استحکام ، محکم ، حکمت                   4- غنی ، اغنیا ، اغنا

5- در گروه کلمات زیر ، چند غلط املایی وجود دارد ؟

   طلب طعمه ، التفاطی نمود – انواع آفت - مقرون به ابواب بلا – عین شادکامی – عقده بریدن – باقی ضمان – خلاص شد     1- یک                2- دو            3- سه           4- چهار

6- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود دارد ؟   1- هیئت ژولیده         2- اعزاز کردن     3- ثواب دانستن    4- خلعتی گرانمایه

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 18:18 |
سؤالات فصل دوم فارسی سوم

1-     لغات زیر را معنی کنید

دست یازیدن – شرارت آمیز- انحطاط- مقهور- انضباط – اقلیم- غنی – طرز- قریحه – آبشخور- بخرَد – سپهر- آب حیات- طلب طعمه- صیاد – التفات- مقرون- مشقت- ملاطفت- خلل- ضمان – عقده- فراست- ملول- وهله

2-     معنی و مفهوم هر عبارت را بنویسید .

  الف- مقرون به ابواب بلا و مشقت   ب- عاقل در مهمات توقف جایز نشمرد    پ- مگر نیت بدل کردی؟

ت- گربه او را گرم بپرسید    ث- در بلاها و انواع آفت باز است      ج- هیچ کس دستگیرتر از سالار خرد نیست

چ- آینده به هر سواری رکاب نمی دهد    ح- گهر ، بی هنر زار و خوار است و سست   خ- علم ، بال است مرغ جانت را

د- مرد نادان ز مردمی دور است

3- مفرد هر لغت را بنویسید . منابع ، ذخایر ، عناصر ، ایام ، انواع ، ابواب

4- قسمت های مشخص شده را معنی کنید

الف- راسویی از جهت او کمین کرده بود      ب- صیاد از دور پدیدار آمد     پ- یکی که عمده ببود ، بگذاشت و آن شب ببودند   ت- به آهستگی بندها بریدن گرفت       ث- و نیز  راسو را براثر من و بوم می توان دید   ج- تاریخ و فرهنگ ادبی این سرزمین سرشار از آموزه های اخلاقی ، دینی و حِکَمی و آیین زندگی است

  5- شکل دیگر این واژه ها را بنویسید . مهمان      آسیا       آشیان      جاودان    هوشیار

1-     آرایه ی هر بیت یا مصراع را مشخص کنید .

الف- آن چه در علم بیش می باید    دانش ذات خویش می باید

ب- نیست آب حیات جز دانش                     پ- بدان کوش تا زود والا شوی    چو دانا شوی زود والا شوی

7- آرایه تضمین را همراه با مثال توضیح دهید

8- جاهای خالی را کامل کنید .

الف- اوحدی مراغه ای از شاعران نیمه ی اول قرن................. است     ب- بزرگ ترین غفلت که بهای گرانی باید برایش پرداخت ، غفلت از .............. است    پ- ذهن جوان با ................. که عمده ترین وسیله ی آموزش است پرورش می یابد

ت- وقتی برای سخن کسی که در زمان گذشته به سر می برد زمان مضارع به کار می بریم به معنای این است که آن ................................             ث- دل شود گر به................ بیننده      راه جوید به ....................

9- مهم ترین مثنوی های فارسی را نام ببرید.

10- داستان حیوانات یا فابل را توضیح دهید و مشهور ترین فابل های ادبیات فارسی را نام ببرید

11- خلاصه و نتیجه ی داستان « ثمر علم » را در چند سطر بنویسید .

12- معنی واژه های « انحطاط ، مقهور ، اقتدار ، بدیهی » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

   1- فروافتادن ، شکست خورده ، توانمندی ، روشن     2- پست شدن ، ناتوانی ، قدرت داشتن ، آشکار

   3- فروافتادن ، مغلوب ، بزرگ نمایی ، واضح      4- پست شدن ، شکست خورده ، قدرت داشتن ، آسان

13- فردوسی در بیت زیر ، چه پیامی را بیان نکرده است ؟

     میازار موری که دانه کش است     که جان دارد و جان شیرین خوش است

   1- امید به زندگی     2- رأفت و مهربانی  3- پرهیز از زورگویی    4- نوع دوستی

14- مصراع « چو دخلت نیست ، خرج آهسته تر کن » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

     1- مصرف گرایی                     2- اعتدال            3- هوشیاری        4- تلاش

15- مفهوم کنایی « آینده به هر سواری رکاب نمی دهد » یعنی :

     1- توجه کردن     2- بی رحم بودن         3- کمک نکردن          4- تسلیم نشدن

16- شعر« دانایی » در چه قالبی سروده شده است ؟  1- غزل   2- مثنوی    3- قصیده      4- قطعه

آینده به هر سواری رکاب نمی دهد یعنی : آینده به هر کسی اجازه ی بهره برداری و استفاده نمی دهد . آینده همچون اسب چموشی است که هر کس نمی تواند سوار آن شود . فقط ماهران می توانند از آن استفاده کنند .

                          

                                                 سؤالات فصل 3 ، فارسی سوم

1-   لغات زیر را معنی کنید .  تنبیه – اقرار – مستمع- الوان- عنب- حقّه – مسخّر – لیل و نهار – اِنعام – میغ – قوس قزح – قندیل- مختصر- جمال- سریر – مدهوش- برّ و بحر- صُنع .

2-     عبارات و ابیات زیر را معنی کنید .

الف- زمین چون دیبای هفت رنگ گردد                      ب- مورچه از جمال صورت قصر و بسیاری غلامان و سریر مُلک وی ، هیچ خبر ندارد                 پ- هر یکی را آن چه به کار باید ، داد  ت- کاهل وار برخاستند و نهفتی جستند و بیارامیدند

ث- مردمان را چندان زیان کرد که در حساب هیچ شمارگیر نیاید               ج- عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب/

فهم ، عاجز شود از حقه ی یاقوت انار  چ- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است / دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

3-     هدف از شعر تعلیمی ، رسیدن به ......................................... است

4-     آرایه یا آرایه های هر بیت را بنویسید .

الف- تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش/ حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

ب- عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب/ فهم ، عاجز شود از حقه ی یاقوت انار

ج- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند/ نه همه مستمعی فهم کند این اسرار

5- مفرد این کلمات را بنویسید . مواعظ – الوان- اسرار- جواهر- معادن- عجایب- ستارگان

6- سه ویژگی برای نثر های کهن فارسی بنویسید

7- دامنه ی شبکه ی معنایی گسترده تر است یا مراعات نظیر ؟ نمونه ای از آن را در ص46 پیدا کنید و بنویسید.

8- نویسنده ی هر کتاب را بنویسید . کیمیای سعادت     هشت کتاب          تاریخ بیهقی

9- قسمت های مشخص شده را معنی کنید .الف- که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب؟ ب- این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود  پ- همه عجایب صنع حق تعالی است    ت- مورچه از سریر مُلک وی ، هیچ خبر ندارد  ث- مهربانی هست ، سیب هست ، ایمان هست ج- تا شقایق هست ، زندگی باید کرد چ- در حساب هیچ شمارگیر نیاید ح- بارانکی خُرد خرد می بارید ، چنان که زمین ترگونه می کرد خ- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است/ دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار د- خبرت هست که مرغان سحر می گویند/ آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

10- در بیت « تا کی آخر چو بنفشه ، سر غفلت در پیش / حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار » بنفشه نماد.................... و نرگس نماد.................................. است

11- با توجه به بیت « سعدیا ، راست روان ، گوی سعادت بردند . راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار » راست روان یعنی ............................. و کج رفتار یعنی............................ و گوی بُردن یعنی ...........................

12- هر یک ازاین تشبیهات را توضیح دهید . خواب جهالت           حقه ی یاقوت انار

13- منظور از « سقفی بی ستون » دراین عبارت چیست ؟ فرش وی زمین است ولکن سقفی بی ستون و این عجیب تر است .   

      1- ستاره     2- آسمان        3- ماه    4- خورشید

14- مفهوم مصراع های « من چه سبزم امروز ! / و چه تنم هشیار است » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

     1- بخشندگی – هوشیاری                     2- شادابی – آگاهی    3- شادابی – زیرکی    4- سرسبزی – هوشیاری

15- مفهوم و نمادین واژه های مشخص شده ی شعر زیر ، به ترتیب ، در کدام گزینه آمده است ؟

    مهربانی هست ، سیب هست ، ایمان هست / آری ! تا شقایق هست زندگی باید کرد

  1- زندگی – عشق    2- دوستی – زندگی    3- امید – ایمان   4- صلح - مهربانی 

 16- « هر چه در وجود است » یعنی ..... 1- هر چه در وجود تو دیده می شود     2- همه ی موجودات    3- هر چه در زمین وجود دارد      4- همه ی موارد

17- « نهفتی جستند» یعنی ....1- گنجی یافتند                       2- پنهان شدند      3- آن چه مخفی بود پیدا کردند    4- پناهگاهی پیدا کردند

18- پس اندر این آیات تفکر کن ، یعنی ....  1- در آیات قرآن خوب تأمل کن     2- قرآن را سرسری مخوان    3- در نشانه های خدا دقت کن       4- همه ی موارد

19-  کدام یک از این گزینه ها ، جمع مکسر نیست ؟   1- جوانب     2- حشرات   3- عجایب    4- اوقات

20- بیت « که تواند که دهد میوه ی .. ، یاد آور کدام صفت خداوند است ؟  1- قادر بودن   2- ستار بودن   3- رزاق بودن   4- عالِم بودن

20- کدام یک از این واژه ها ، جمع مکسر نیست ؟  1- مواعظ        2- الوان      3- اسرار     4- اِنعام

                                  سؤالات فصل 3 ، فارسی اول

1-     این لغات را معنی کنید. غوغا- ابد – زائر- زنجره – هیجان – اعجاز- مذاب- وداع – معصوم- طفولیت – متعبد – مُصحف- در پوستین خلق افتادن

2-     آرزوی هر یک از این  موجودات چه بود ؟ شبنم- دانه – غنچه – جوجه گنجشک – جوجه کبوتر

3-     برای هر یک از شاعران و نویسندگان  مقابل یک کتاب بنویسید . قیصر امین پور/ سعدی/ فردوسی/ دکتر شریعتی

4-     کلمات هم آوا را همراه با مثال توضیح دهید .

5-     آرایه ی « تشخیص » را با مثال بنویسید .

6-      چند کلمه بنویسید که دو تلفظی باشند

7-     تشبیه چیست ؟ مثالی بزنید .

8-     حکایت « اندرز پدر » از سعدی را در ص 69 بخوانید و به سؤالات زیر پاسخ دهید .

  الف- معنی لغات این حکایت را بنویسید : طفولیت – متعبد – طایفه – دوگانه – گزاردن  - در پوستین خلق افتادن

  ب- خلاصه ی آن را در دو سطر بنویسید پ- یک تشبیه را پیدا کنید ت- این حکایت از چه کتابی انتخاب شده است ؟ ث- پدر سعدی چه صفت زشتی را نهی می کند ؟

9- با توجه به کلمه های هم آوای داخل کمانک جای خالی را پر کنید .

الف- سعدی در نظم و .......... آثار با ارزشی دارد  (نثر – نصر – نسر ) ب- با ورود مدیر همه به پا .......( خواستند – خاستند )    پ- اگر ............ بیابان به پای کسی رود ............ نمی شود  ( خار – خوار ) ت- در ماه ............. از مدینه به مکه ................ نمود ( سفر – صفر ) ث- خداوند ............. در عید .............. علی ( ع ) را به امامت برگزید  ( غدیر – قدیر )

 10-- در هر عبارت آرایه ی جان بخشی ( تشخیص ) را معلوم کنید .

  الف- دست در دامن مولا زد در     ب- شب ز اسرار علی آگاه است   پ- زندگی بر تو می زند لبخند ت- بر درختی ، شکوفه ای خندید

11- معنا و مفهوم هر یک از قسمت های مشخص شده را بنویسید.

     الف- تا معلم ز گرد راه رسید      ب- جوجه گنجشک گفت : می خواهم     فارغ از سنگ بچه ها باشم

  پ- کاش روزی به کام خود برسید     ت- با خودش زیر لب چنین گفت   آرزوهایتان چه رنگین است .

  ث- غنچه هم گفت : گر چه دلتنگم

12- کلمات دو تلفظی را معلوم کنید . جاذبه – گمان- کارمند – روزگار- درون – روزمزد- گواه – عناصر

13- با توجه به شعر « رستگاری » از فردوسی در ص 66 ، به سؤالات زیر پاسخ دهید .

    الف- قالب شعر چیست ؟  ب- « سر اندر نیاری به دام بلا » یعنی چه ؟ پ- منظور از « آب » در مصراع « دل از تیرگی ها بدین آب شوی » چیست ؟ ت- « چشم داشتن » یعنی چه ؟ ث- شاعر راه رستگاری در دو جهان را در چه امری خلاصه می کند ؟ ج- با توجه به بیت آخر منظور از « حیدر » کیست ؟ چ- منظور از نبی و « وصی » کیست ؟

14- در شعر زنگ آفرینش « غنچه » مظهر و نماد چیست ؟ 1- خوشحالی 2- هستی و دنیا  3- دلتنگی  4- وابستگی

15- نسبت « صَفَر و سَفَر » مثل ............. است 1- پیراهن به پیرهن  2- خان به خوان  3- هوشیار به هشیار  4- جاویدان به جاودان       16- نویسنده در درس « چشمه ی معرفت » « آب » را به چه چیزی تشبیه کرده است ؟   1- مادر   2- نسیم     3- روح مذاب      4- نوازش لطیف

17- منظور از « مُصحف عزیز » کدام گزینه است ؟   1- قرآن کریم   2- هم نشین دوست داشتنی    3- اهل عبادت   4- نماز صبح      18- این بیت به کدام صفت ناپسند آدمیان اشاره دارد ؟ « جوجه گنجشک گفت : می خواهم / فارغ از سنگ بچه ها باشم

 19- در کدام گزینه از زیبایی « تشبیه » بهره جسته است ؟ 1- باز موضوع تازه ای داریم  2- مثل لبخند باز خواهم شد  3- بچه ها آرزوی من این است    4- در دل آسمان رها باشم

20- در گروه کلمات زیر املای چند کلمه نادرست است ؟ شکل درست آنها را بنویسید .

   متعبد و شب خیز – ضمضمه ی زنبوران – در نظر هوشیار – احترام و وداع – ضمیر خاک – مسحف عزیز- دشت و صحرا- عزمت و بزرگی – رفیق و خیشاوند – زرّت و گل بوته – ایام طفولیت – کودکان پر نشاط – مزرعه و کوچه باغ – روح مزاب – ذلال و نیرومند – طبیعت روستا – ائجاز طبیعت- جازبه ی خالق – فهم و دانایی – تلفظ های مختلف- غرقه ی شکوه – حیجان و انگیزه – خسته گی ناپذیری – رگ های خشکیده – نوازش لطیف – تأثیر گزاری – قرور و مهربانی – پاکی و سفا – سبزه های معثوم – نماز گذاردن – زاعر حرم

 

                           سؤالات فارسی دوم ، فصل 3

1-   این لغات را معنی کنید . تأمّل – معصومانه- تجدید حیات – فراغت- زرین – عریان – اهتزاز- بدیع- عابر- منحصر- خاربن- عمق- سینه ی کویر – عطش – نامرئی – شگرف – رقم – صفحه ی هستی- مَلِک العرش- انباز – منزّه – مبّرا - معمور- نگارنده- نژند – نغز – تماثیل – هجر – فراق- فُرقَت – موعود

2-   معنی و مفهوم کلمات مشخص شده را بنویسید . الف- عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند    ب- زمستان هم بیش از آن چه که باید ، نمی پاید  پ- بهار فصل تجدید حیات و رویش و جوانه زدن است ت- آسمان بر سر بام و دشت پولک های نقره ای می ریزد  

3-     معادل فارسی این واژه ها را بنویسید . اس ام اس     سایت    فاکس     ایمیل   کلینیک    کوپن   کامپیوتر

4-     ابیات زیر را معنی کنید .الف- دارای دو گیتی ملک العرش خدایی / کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا

ب- عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند / چون برآید این همه گل های نغز کامکار

5- قصیده چه نوع شعری است ؟ توضیح دهید . شکل هندسی آن را رسم کنید . قافیه های نگارنده ی زیبا را معلوم کنید

6- تلمیح هر مصراع را بنویسید . الف- کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا ب- نی نی نکند زشت ، نگارنده ی زیبا  ج- برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه

7- رنگ های گرم را نام ببرید       8- دو جمله از درس پیدا کنید که دارای تشخیص باشند

9- صفت نسبی چیست ؟ چگونه ساخته می شود ؟ در عبارت های زیر آن را معلوم کنید

 الف- آسمان بر سر بام و دشت پولک های نقره ای می ریزد ب- رفتار بچگانه ی هم کلاسی ها ،معلم را به خشونت و تنبیه واداشت

10- فصل های سال را به ترتیب نام ببرید ؛ سپس با مراحل عمر انسان مقایسه کنید .

11- نویسنده ی متن « معرفت کردگار » هر یک از توصیفات زیر را برای کدام یک از فصول سال می داند ؟

   زیباترین و عروس فصل ها          فصل غم و اندوه       فصل جوانی و شادابی       فصل پختگی و کمال طبیعت

12- در این جمله ، منظور از « نخ سفید » چیست ؟ « دستی نامرئی با نخ سفید آسمان تیره را به زمین می دوزد

13- کدام یک از گروه کلمات زیر از نظر املایی نادرست است ؟ شکل درست آن ها را بنویسید .

   پولک های نقره ای – ودا می کند – منضره ی کوهستان – عدّه ای از مردم – رنگ آمیزی بدیع – انوار تلایی –  مناطغ گرمسیری – دست خاهش- طلب باران – نقاش چیره دست طبیعت- چشم مشتاقان – ارضه می کند – خاب زمستانی- تجدید حیاط طبیعت-  پاکی معسومانه ی زمستان – تعمّل در زیبایی ها – حفض می کند –فصل پخته گی – قم و اندوح- منحثر به سبزه- خاربونی در سینه ی کویر- فراغت از درس- اریان شدن – اهتزاذ برگ ها – پای آبران

14- روش تشخیص کلمات عربی از فارسی چیست ؟ کلمات عربی درس « نگارنده ی زیبا » و « صورتگر ماهر » را پیدا کنید و بنویسید        15- مفرد تماثیل چیست ؟ 1- تمثیل   2- تمثال 3- مثل     4- مثال

16-با توجه به بخش « اعلام » کامل کنید . الف – فیض کاشانی از فقیهان دوره ی ............. است وی شاگرد ............ بود برخی از آثار او عبارتند از : تفسیر صافی ، ................ ، .............. و ........... // ب- قاآنی شیرازی از شاعران دوره ی ......... است و کتاب ............ را به شیوه ی ..................... سعدی نوشت .// پ- وصال شیرازی : از شاعران دوره ی ........... است . مثنوی ..............  از آثار اوست . // ت- رساله ی قشیریه : نوشته ی ................ از عارفان قرن ............. است اصل این کتاب به زبان ............ است موضوع این کتاب معرفی برخی از بزرگان............. است .  

17- بیت « عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند / چون بر آید این همه گل های نغز کامکار » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟  1- زیبایی طبیعت    2- درک نکردن قدرت خدا   3- بی ارزشی خاک تیره   4- تعجب از زیبایی گل ها

18- در مصراع « چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید ؟ منظور از « تماثیل » چیست ؟    1- نقاشی ها   2- آدم ها   3- زیبایی های طبیعت       4- قدرت خداوند

19- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود ندارد ؟   1-  چون برآید این همه گل های نقض ِ کامکار   2- ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار   3- هم کارگهی هم چو زمین ساخته مأمور    4- کاو را نه نیاز است و نه انباض و نه همتا 

20- با توجه به معنی ، املای کدام گزینه نادرست است ؟  1- تجدی حیاط : زندگی دوباره  2- عرضه کردن : نشان دادن     3- سخاوتمند : بخشنده      4- فراغت : آسایش       21- معنی مشخص شده ی کدام گزینه ، نادرست است ؟  1- بینی چه رقم های شگرف است و دل آرا : نقش ، زیبا    2- دارای دو گیتی ، ملک العرش خدایی : جهان ، صاحب تخت پادشاهی    3- کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا : شریک ، نظیر   4- هم بارگهی هم چو فلک داشته برپا : خیمه ، بلند  

22- کدام یک از این واژه ها « صفت نسبی » محسوب نمی شود ؟   1- نیلی     2- زرین   3- آتشین   4- شاداب

23-  قالب شعری « نگارنده ی زیبا » در کدام گزینه آمده است ؟  1- مثنوی     2- قصیده     3- قطعه     4-  غزل

    

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 18:16 |