باسمه تعالی                                           شماره داوطلب :

نام :                                                             نام دبیر :

نام خانوادگی :                         مدرسه راهنمایی ...........                      نمره سوالات .........نمره انشا......

امتحان : انشا پایه سوم                اتاق :                                                   امضا:

                                   مدت امتحان 40دقیقه                    

 

 

 1- نکته ای که در نامه های اداری باید رعایت کرد :    5/. نمره       الف- اختصار ، رعایت احترام ، خط خوش O

ب- رعایت احترام ، نکات دستوری ، صراحت O   ج- رعایت احترام ، عنوان مناسب ، صراحتO د- اختصار ، صراحت ، احترام O

2- درستی یا نادرستی خملات زیر را مشخص کنید 5/1 نمره         الف - نامه هر کس معرّف شخصیت وسلیقه  اوست .    ص   O    غ O

ب - تنها راه کسب مهارت درنویندگی خلاصه نویسی است   ص    O   غ   O  ج -در خلاصه نویسی باید از جزئیات چشم پوشید  ص  O     غO

3- در نامه نگاری معمولاً از سمت راست ..................وازسمت چپ.......................... حاشیه می گذارند .  1نمره

4- هر نامه شامل چند بخش است ؟ نام ببرید.  1نمره

5- بیت روبرو را به نثر روان بنویسید .  1نمره      

  گر تکبر می کنی ، با خواجگان سفله كن             ور تواضع می کنی ،  با مردم درویش کن

6-   داستان نيمه تمام زير را به دلخواه خود به پايان ببريد . 1نمره

« مردي در ميان صخره هاي كوهستاني گردش مي كرد . ناگهان چشمش به سنگ بزرگي افتاد كه روي آن نوشته شده بود : لطفاً اين سنگ را جا به جا نكنيد ؛ زير آن گنجي پنهان نيست . مرد به وسوسه افتاد كه...

 

7- جمله های ناتمام زیر رابا دو جمله دیگر  کامل کنید . 2نمره

الف- گاهی زمین می غرّدو ..................................................................................

ب- امام خمینی  .......................................................................................................

8-باتوجه به کلمات داخل پرانتز یک بند درمورد کوچ پرندگان بنویسید 2نمره  ( صف های منظّم ، نیروی غریزی ، پرواز،مسیرهای طولانی)

 

 

    انشا -از موضوعات زیر  یکی را انتخاب نموده انشایی بنویسید ( حداقل ده سطر )    10نمره

الف – نامه ای اداری بنویسید(درخواست یک دوره لغت نامه ازمدیر مدرسه            ب خلاصه ای ازیک فیلم یا داستان رابنویسید

ج-آن چه که در راه مدرسه می بینم (ازخانه تا مدرسه )        د- بادیگران بخندیم ،به دیگران نخندیم

موفق باشید -  نخعی

 

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در چهارشنبه سی ام دی ۱۳۸۸ و ساعت 23:24 |